23 lipca 2019, wtorek, 13:28

Wakacyjnie w Chacie w lesie

Taki wła­śnie ob­ra­zek lu­bię let­nią po­rą gdzie roz­sta­wio­ne na­mio­ty przy­po­mi­na­ją mi jak­że bez­tro­skie la­ta mło­do­ści. Wakacje na pół­met­ku, a na­sza ba­za dys­po­nu­je jesz­cze wol­ny­mi miej­sca­mi na let­ni wy­po­czy­nek i bez­tro­ski re­laks na ło­nie na­tu­ry w Borach Stobrawskich.

Kto jesz­cze nie za­pla­no­wał swo­je­go wy­po­czyn­ku, to śpie­szę do­nie­ść, że zwol­nił się dłu­gi week­end od 15  sierp­nia dla jed­nej lub dwó­ch ro­dzin, al­bo gru­py siedmio-dziewięcioosobowej.

Dysponujemy ro­we­ra­mi na le­śne prze­jażdż­ki, oraz moż­li­wy spływ ka­ja­ko­wy uro­kli­wą Budkowiczanką po są­siedz­ku. Zapraszamy i pro­si­my o po­le­ce­nia.

25 czerwca 2017, niedziela, 22:08

Przeszła wiosna – idzie lato

 

 

Zapraszamy do re­zer­wa­cji let­ni­ch po­by­tów bli­sko na­tu­ry. To sam śro­dek Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Od nas tyl­ko rzut be­re­tem na ka­ja­ki po Budkowiczance.

22 czerwca 2015, poniedziałek, 14:30

To może na kajaki?

W ocze­ki­wa­niu na fot­ki z ple­ne­ro­we­go we­se­la – ro­dzin­ny spływ ka­ja­ko­wy Budkowiczanką.

PS. Ta uro­kli­wa rzecz­ka pły­nie przez Zagwiździe – tuż za la­sem 5 km od Chaty w le­sie.

Tymo na kajakach - fot. WG Na Budkowiczance - fot. WG Na kajakach- fot. WG

28 maja 2014, środa, 11:08

Nasza oferta na lato

Oto na­sza pro­po­zy­cja na nad­cho­dzą­ce let­nie dni. Proponujemy ak­tyw­ny wy­po­czy­nek na te­re­nie Borów Stobrawskich i na­sze za­byt­ki. Zapraszamy ro­dzi­ny i  gru­py przy­ja­ciół.

ROWEREM I KAJAKIEM W STOBRAWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Data: …………………………………

e-mail: info@chatawlesie.pl mob. 601 47 55 54 www.chatawlesie.pl

 RAMOWY PROGRAM IMPREZY

13.00 –  Zbiórka uczest­ni­ków na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej: „Chata w le­sie”, 46-030 Murów, Kęszyce 7

13.15 –  Wyjazd ro­we­ra­mi  le­śny­mi duk­ta­mi przez Sośniny – Wojszyn, Morcinek w kie­run­ku Starych  Budkowic na start spły­wu ka­ja­ko­we­go przy sta­rym mły­nie  „Stobrawska Grzynda” – tra­sa  7 km – oko­ło 30 mi­nut.

14.00 – Start na ka­ja­ka­ch (w pa­ra­ch) rze­ką Budkowiczanką z Grzędy przez Zagwiździe do ta­my w  Murowie – 2 go­dzi­ny.

                W tym cza­sie na­sze ro­we­ry zo­sta­ną prze­trans­por­to­wa­ne przez re­ali­za­to­ra spły­wu na me­tę spły­wu do Murowa.

16.00 – Przypłynięcie na me­tę spły­wu i wy­siad­ka z ka­ja­ków – pa­miąt­ko­we zdję­cia.

16.15 – Wyjazd na ro­we­ra­ch z Murowa tra­są wzdłuż rze­ki Budkowiczanki – oko­ło 3 km

16.45 – Postój i zwie­dze­nie za­byt­ko­wej hu­ty że­la­za w Zagwiździu,         

17.15 – Zwiedzanie  Ogrodu Botanicznego z ta­jem­ni­czym cza­kra­mem II stop­nia z XVIII wie­ku w  Zagwiździu,

17.45 – Zwiedzenie ory­gi­nal­ne­go Kościoła i za­byt­ko­wej ślu­zy na ka­na­le Budkowiczanki w Zagwiździu,

18.15 – Przejazd ro­we­ra­mi do „Chaty w le­sie” w Kęszycach – 6 km – oko­ło 30 mi­nut,

od  19.00  – Ognisko z pie­cze­niem kieł­ba­sek. Gry i za­ba­wy ple­ne­ro­we:  strze­la­nie z łu­ku do tar­czy, rzu­ty­do ko­sza, siat­ków­ka i sko­ki na tram­po­li­nie.

 UWAGI:

– Koszt spły­wu 25 zł od oso­by – ilo­ść osób ogra­ni­czo­na licz­bą ka­ja­ków – 19 osób.

– Kiełbaski,  pie­czy­wo, pi­wo, de­gu­sta­cja sto­braw­ski­ch na­le­wek, na­po­je zim­ne i go­rą­ce – 15 zł od oso­by

– Nocleg ze śnia­da­niem w ce­nie 60 zł od oso­by, (max 13 osób, ale moż­li­we na­mio­ty – 10 zł od  oso­by),

– Na te­re­nie ogro­dzo­nej, pół­hek­ta­ro­wej po­se­sji Plac Zabaw dla dzie­ci z wie­lo­ma atrak­cja­mi.

4 marca 2014, wtorek, 21:04

Już rezerwujemy letnie pobyty

W tym ro­ku wy­jąt­ko­wo wcze­śnie otrzy­mu­je­my za­py­ta­nia re­zer­wa­cyj­ne wa­ka­cyj­ny­ch ter­mi­nów po­by­tu w Chacie w le­sie.

Na na­szej stro­nie w za­kład­ce OFERTA znaj­du­ją się wszyst­kie pro­po­zy­cje wy­po­czyn­ku na nad­cho­dzą­cy se­zon. To na­sze lo­kum w Chacie w le­sie w sa­mym środ­ku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – za­le­d­wie 32 km od Opola.

Wychodząc na­prze­ciw pro­po­zy­cjom i po­trze­bom na­szy­ch go­ści uru­cho­mi­li­śmy od te­go ro­ku po­by­ty z wy­ży­wie­niem. Oferujemy tra­dy­cyj­ną kuch­nię pol­ską opar­tą na pro­duk­ta­ch lo­kal­ny­ch w kli­ma­cie slow fo­od.

Mamy też do­dat­ko­wą atrak­cję dla na­szy­ch go­ści, któ­rzy za­mie­rza­ją u nas spę­dzić kil­ka dni.  To moż­li­wo­ść sko­rzy­sta­nia ze spły­wu ka­ja­ko­we­go na­szą uro­kli­wą rzecz­ką Budkowiczanką. Trasa spły­wu od miej­sco­wo­ści Tuły z za­byt­ko­wym ko­ścio­łem i sta­rym mły­nem, po­przez  Budkowice, Zagwiździe do Murowa, al­bo da­lej na Czarną Wodę. W ubie­głym ro­ku na­sza lo­kal­na rzecz­ka Budkowiczanka by­ła ty­po­wa­na spo­śród 11 rzek Polski, ja­ko nie­zwy­kle atrak­cyj­na i za­ję­ła 4 miej­sce.

PS. Majowy week­end ma­my co praw­da już za­ję­ty, ale za­pra­sza­my w in­ny­ch ter­mi­na­ch.