28 sierpnia 2012, wtorek, 12:57

Z wyjazdu do Sankt Petersburga

Złożony w 1703 ro­ku przez ca­ra Piotra I Sankt Petersburg w cza­sie I woj­ny świa­to­wej na­zy­wa­ny był Piotrogrodem, a po Rewolucji Październikowej Leningradem. Jednak dla miesz­kań­ców naj­cie­plej­szym okre­śle­niem by­ła na­zwa Pitier, któ­ra przez wszyst­kie burz­li­we okre­sy hi­sto­rycz­ne by­ła chęt­nie uży­wa­na przez ro­do­wi­ty­ch miesz­kań­ców te­go wspa­nia­łe­go mia­sta i je­st rów­nież dziś po­wszech­na.

Miałem wresz­cie oka­zję zwie­dzić je­den z naj­wspa­nial­szy­ch ze­spo­łów urba­ni­stycz­ny­ch, ogło­szo­ny przez UNESCO ósmym naj­bar­dziej atrak­cyj­nym tu­ry­stycz­nie mia­stem świa­ta.

To mia­sto z pra­wie 4oo mo­sta­mi na czter­dzie­stu wy­spa­ch, po­prze­ci­na­ne do­stoj­ną Newą, jej del­tą i ka­na­ła­mi nad Zatoką Fińską.

Miasto wspa­nia­ły­ch cer­kwii, pa­ła­ców, ga­le­rii i mu­ze­ów. W tym naj­więk­sze mu­zeum świa­ta – Ermitaż, któ­ry gro­ma­dzi ol­brzy­mie zbio­ry świa­to­we­go ma­lar­stwa. Tu oglą­da­łem nie ty­le po­je­dyn­cze ob­ra­zy np. fran­cu­ski­ch im­pre­sjo­ni­stów, ale ol­brzy­mie zbio­ry prac po­szcze­gól­ny­ch ar­ty­stów zgro­ma­dzo­ne w kil­ku sa­la­ch wy­sta­wo­wy­ch.

To naj­więk­szy po Moskwie ośro­dek go­spo­dar­czy, kul­tu­ral­ny i na­uko­wy z pra­wie pię­cio­ma mi­lio­na­mi miesz­kań­ców i bar­dzo do­brą in­fra­struk­tu­rą ko­mu­ni­ka­cyj­ną.

Miasto bia­ły­ch no­cy i zwo­dzo­ny­ch mo­stów, zło­co­ny­ch cer­kiew­ny­ch ko­puł i do­stoj­ny­ch pa­ła­ców pa­mię­ta­ją­cy­ch cza­sy car­skiej po­tę­gi. Stąd do ich daw­nej re­zy­den­cji w Carskim Siole z Bursztynową Komnatą (jej ko­pią)  nie­ca­ła go­dzi­na jaz­dy.

Tak oto w mo­im obiek­ty­wie pre­zen­tu­ją się nie­któ­re wspa­nia­łe gma­chy dzi­siej­sze­go Sankt Petersburga.

                 

PS. Wróciłem z wo­ja­ży, a w na­szym le­sie po­ja­wi­ły się już grzy­by … (te­go, pra­wie ki­lo­gra­mo­we­go praw­dziw­ka zna­la­złem na brze­gu la­su pod dę­bem) – Zapraszamy –