20 czerwca 2016, poniedziałek, 12:16

We mgle

Nieprawdopodobna mgła czerw­co­we­go po­ran­ka po­zwo­li­ła mo­je­mu są­sia­do­wi Wiesławowi na ta­kie uję­cia:

Chata we mgle (widok ze studnią) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z jaworem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z hamakiem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z grillem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z akacją) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (od strony łąki) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (Mały Domek) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z dławiszem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok spod Małego Domku) - fot. Wiesław Błoniarz

13 kwietnia 2016, środa, 21:35

Za płotem wiosenna orka

Za płotem wiosenna orka

Nareszcie do­tar­ło cie­peł­ko i wio­sen­nie po­zie­le­nia­ło. Zeszłoroczna tra­wa wła­śnie prze­cho­dzi or­kę i nie­ba­wem tam też bę­dzie się zie­le­nić. Tuż za pło­tem Chaty w le­sie są po­let­ka żer­ne, któ­re z przy­jem­no­ścią od­wie­dza­ją chma­ry je­le­nio­wa­ty­ch, licz­nie za­miesz­ku­ją­ce Bory Stobrawskie. Wokół po­se­sji na­to­mia­st spo­ro prac przed otwar­ciem se­zo­nu, a ma­jo­wy week­end tuż, tuż.

9 maja 2012, środa, 12:59

Majowe biegi w lesie tuż, tuż …

Polska Biega w le­sie!

30 kwietnia 2012, poniedziałek, 8:47

Kwietniowe upały

Tak by­ło wczo­raj w cie­niu – słu­pek rtę­ci mi­jał 30 stop­ni (klic na fo­to). Tylko wi­chu­ry prze­szka­dza­ły w de­lek­to­wa­niu się uro­ka­mi roz­kwie­co­nej wio­sny.

26 stycznia 2011, środa, 10:16

Zimą … na zielono

Ostatnie te­ma­ty na mo­im blo­gu na zie­lo­no. Zatem jesz­cze je­den ob­ra­zek – choć bar­dzo do­brze się kom­po­nu­je z zi­mo­wą bie­lą. Nazwa na­szej osa­dy na szyl­dzie w for­mie, któ­ra je­st rów­nież na dro­go­wska­zie przy wjeź­dzie od głów­nej dro­gi. Jednak wła­ści­wa na­zwa to Kęszyce!

PS. Jeszcze in­fo dla ty­ch, któ­rzy py­ta­ją o moż­li­wo­ść bie­ga­nia na nar­ta­ch. No, nie­ste­ty jesz­cze cze­ka­my na śnieg.   Ale ka­len­da­rz re­zer­wa­cji na te­go­rocz­ny se­zon już otwar­ty (pro­szę klik­nąć na Zielone Gościńce) – za­pra­sza­my.