5 listopada 2012, poniedziałek, 20:08

Jesiennie na pawilonie

Przez ostat­ni ty­dzień mia­łem kło­pot ze swo­im blo­giem i nie mo­głem zro­bić żad­ne­go wpi­su.

Nie mo­głem też od­po­wie­dzieć na od­wie­dzi­ny go­ści, któ­rzy wy­ko­rzy­sta­li po­god­ny week­end na je­sien­ny kon­takt z na­tu­rą i na­szą Chatą. Czynię to te­raz dzię­ku­jąc za pro­mo­cyj­ne wspar­cie;)

Teraz od­ra­biam za­le­gło­ści i od­sy­łam czy­tel­ni­ków mo­je­go blo­ga do stro­ny, na któ­rej wśród pysz­no­ści za­bły­snął stół na­sze­go ogro­do­we­go pa­wi­lo­nu:
www.bistromama.blogspot.com

PS. Pod po­da­nym lin­kiem ak­tu­al­ne zdję­cia, a to po­cho­dzi z ar­chi­wum im­prez w Chacie.

14 września 2012, piątek, 9:28

Biwakowanie

Tak przy pięk­nej po­go­dzie bi­wa­ku­ją go­ście Chaty w le­sie. W ko­cioł­ku za­pew­ne zna­la­zło się miej­sce na sma­ko­wy do­da­tek w po­sta­ci grzy­bów z do­po­łu­dnio­we­go grzy­bo­bra­nia.

18 sierpnia 2012, sobota, 20:29

Jeden borsuk – dwa borsuki

Borsuki gro­mad­nie po­ja­wi­ły się na te­re­nie gmi­ny Murów. Na ra­zie tyl­ko w skle­pa­ch Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Stare Budkowice.

To na­sz lo­kal­ny pie­nią­dz za­stęp­czy – 1 bor­suk mie­dzia­ny od­po­wia­da na­szym 5 PLN, a 2 bor­su­ki gol­den nor­dic to już 10 PLN, któ­ry z ini­cja­ty­wy Urzędu Gminy Murów ma zwró­cić uwa­gę na bo­gac­two fau­ny Borów Stobrawskich i pro­mo­wać na­sze lo­kal­ne śro­do­wi­sko przy­rod­ni­cze.

Ta ak­cja ma też zwró­cić uwa­gę kie­row­ców, aby w spo­sób roz­waż­ny ko­rzy­sta­li z dróg, któ­re prze­bie­ga­ją w du­żej czę­ści przez ob­sza­ry le­śne gmi­ny, gdzie ży­ją te sym­pa­tycz­ne zwie­rza­ki – bor­su­ki.

PS. Nie uda­ło mi się jesz­cze sfo­to­gra­fo­wać sa­me­go bor­su­ka, choć kie­dyś fuk­nął na mnie, kie­dy wie­czo­rem je­cha­łem ro­we­rem le­śnym duk­tem. Zamiast te­go wcze­sno­po­ran­na fot­ka z na­sze­go le­śne­go oto­cze­nia, któ­rą zo­sta­wiam na blo­gu do cza­su po­wro­tu z wy­jaz­du do Sankt Petersburga. To już bę­dzie czas ry­ko­wi­ska – za­pra­szam.

 

26 lipca 2012, czwartek, 8:39

Pierwsze grzyby

Podczas krót­kiej prze­jażdż­ki ro­we­rem z Zagwiździa do Kęszyc na­tkną­łem się na pierw­sze ka­nie w tym ro­ku. Rosły trzy obok sie­bie – tuż przy le­śnym duk­cie. Przyrządzone w jaj­ku i tar­tej buł­ce by­ły do­sko­na­łym przy­sma­kiem pod­wie­czor­ko­wym.

PS. Głosowanie w kon­kur­sie „Miejsce z kli­ma­tem”  na­dal otwar­te. Zapraszam do kli­ka­nia.

24 lipca 2012, wtorek, 14:39

Miejsce z klimatem – zagłosuj

 

Z ra­do­ścią do­no­szę, że na­sza ba­za eko­tu­ry­stycz­na Chata w le­sie bie­rze udział w kon­kur­sie pt. „Miejsce z kli­ma­tem”. Spełniliśmy wy­mo­gi Konkursu i już zo­sta­li­śmy za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do ko­lej­ne­go eta­pu.

Zapraszam do gło­so­wa­nia tu­taj.

PS. Dysponujemy jesz­cze wol­ny­mi po­ko­ja­mi w koń­cu lip­ca i do po­ło­wy sierp­nia.