28 grudnia 2012, piątek, 23:38

W obiektywie naszych gości

Dzisiejsza po­go­da ra­czej przy­po­mi­na je­sień, a nie zi­mę. Ale te zdję­cia po­cho­dzą jesz­cze z tej praw­dzi­wej, zło­tej je­sie­ni w Borach Stobrawskich. Przysłał je je­den z na­szy­ch go­ści z nie­miec­kie­go Hanau, któ­ry od­wie­dzał wraz ze swo­ją mał­żon­ką gro­by swo­ich bli­ski­ch, a na­szą ba­zę wy­brał na kil­ku­dnio­wą kwa­te­rę.

Pan Jerzy po­de­słał mi też sta­rą ma­pę na­szy­ch oko­lic. Dzisiejsze Kęszyce, to Conschütz – za­zna­czo­ne czer­wo­ną elip­są.

Serdecznie dzię­ku­ję i po­zdra­wiam.