3 kwietnia 2018, wtorek, 9:01

Pod Papieskim Dębem

To głaz upa­mięt­nia­ją­cy po­stać zmar­łe­go przed trzy­na­sto­ma la­ty na­sze­go Wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II – Papieża.  Kamień ten le­ży pod dę­bem, któ­ry po­sa­dzi­łem na po­se­sji przy Chacie w le­sie w Kęszycach tuż po po­wro­cie z Watykanu z po­grze­bu Papieża. Poniżej zdję­cie uczest­ni­ków ro­we­ro­wej wy­ciecz­ki miesz­kań­ców Zagwiździa, któ­rzy po­sta­no­wi­li od­wie­dzić to miej­sce na swo­im szla­ku.

Chciałbym tym wpi­sem  za­pro­po­no­wać tra­dy­cyj­ne spo­tka­nia pod Dębem Papieskim dla uczcze­nia rocz­nic zwią­za­ny­ch z Postacią św. JP II.

 

Powiązane wpisy

7 lipca 2014, poniedziałek, 11:24

Spotkanie pod Dębem Papieskim

 

Dąb ro­śnie na te­re­nie po­se­sji Chata w le­sie już od 2005 ro­ku. Trzyletnią sa­dzon­kę dę­bu czer­wo­ne­go po­sa­dzi­łem ku pa­mię­ci wiel­kie­go Polaka – Papieża św. Jana Pawła II tuż po po­wro­cie z Jego po­grze­bu. To je­den z sied­miu­set dę­bów, któ­re za­ofe­ro­wa­łem do po­sa­dze­nia ku czci św. Jana Pawła II.

Dziś by­ła oka­zja, że­by za­chę­ca­jąc mło­dzież do czyn­nej re­kre­acji – za­chę­cić rów­nież do dba­nia o na­szą przy­ro­dę – Matkę Naturę. O jej bo­gac­two i pięk­no. Było więc spo­tka­nie pod Papieskim Dębem, po­łą­czo­ne z je­go sym­bo­licz­nym po­świę­ce­niem przez uczest­ni­czą­ce­go w ro­we­ro­wym raj­dzie pro­bosz­cza z pa­ra­fii pw. NSPJ w Zagwiździu – ks. Alfreda Skrzypczyka.

W krót­kiej po­ga­węd­ce wspo­mniał o pra­daw­nej, bi­blij­nej  idei chrze­ści­jań­skiej po­świę­ca­nia pa­mię­ci po­tom­ny­ch cha­rak­te­ry­stycz­ny­ch gła­zów i oka­za­ły­ch dę­bów. Tak więc hi­sto­ria za­to­czy­ła ko­ło w na­szej osa­dzie Kęszyce.

    

 

Powiązane wpisy