3 sierpnia 2013, sobota, 14:38

Dęby pod Dębińcem

Takie oto oka­za­łe dę­by by­ły dziś na mo­jej okręż­nej tra­sie z Kęszyc przez Dębiniec, Zameczek (z prze­rwą na ka­wę i na­lew­kę de­re­nio­wą w le­śni­czów­ce) i Radomierowice. Wyjechałem jesz­cze przed upa­łem po go­dzi­nie siód­mej, ro­biąc 25 km ma­ło uczęsz­cza­ny­mi dro­ga­mi as­fal­to­wy­mi i le­śny­mi duk­ta­mi Stobrawskiego Parku Krajobrazowego na Opolszczyźnie. Są one bar­dzo do­brze utrzy­ma­ne i ozna­ko­wa­ne na ma­pie wy­da­nej przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

Planowałem je­chać dro­gą o na­zwie Marianka, któ­ra prze­ci­na Stobrawski Park z Nowej Bogacicy w kie­run­ku miej­sco­wo­ści Pokój – omi­ja­jąc Paryż. Wybrałem jed­nak rów­no­le­głą dro­gę o na­zwie Linia C, któ­ra bie­gnie po­ni­żej kwa­te­ry my­śliw­skiej o na­zwie Krystyna, w kie­run­ku Dąbrówki Dolnej – obok ką­pie­li­ska Majorka. Była to bar­dzo przy­jem­na tra­sa. Gorąco po­le­cam tym, któ­rzy chcą po­znać wa­lo­ry przy­rod­ni­cze na­sze­go Parku Krajobrazowego.