18 stycznia 2016, poniedziałek, 8:46

Z mojego okna

Sikorki trzy - fot. WG To week­en­do­wy wi­dok z mo­je­go okna.

Nareszcie praw­dzi­wa zi­ma. Śnieg do­oko­ła i po­ra na do­kar­mia­nie na­szy­ch le­śny­ch przy­ja­ciół.

To si­kor­ki bo­gat­ki i sło­nin­ka.

 

Czas na słoninkę - fot. WGW połowie stycznia 2016. Fot. WG

19 stycznia 2013, sobota, 17:56

W Borach Stobrawskich

Sypnęło śnie­giem i le­śne duk­ty w Borach Sobrawskich już na­da­ją się do upra­wia­nia bie­gów na nar­ta­ch. I przy­szła też po­ra na do­kar­mia­nie le­śnej zwie­rzy­ny i pta­ków.

Zwierzyną gru­bą zaj­mu­ją się le­śni­cy i ko­ła ło­wiec­kie, uzu­peł­nia­jąc  pa­śni­ki w sia­no, owo­ce i wa­rzy­wa. Ja na­to­mia­st za­ją­łem się swo­imi przy­do­mo­wy­mi pta­szy­na­mi.

Dziś mój no­wo zbu­do­wa­ny karm­nik przy Chacie w le­sie tłum­nie, ale w od­po­wied­niej ko­lej­no­ści od­wie­dza­ły si­ko­ry so­snów­ki, by­ły też mo­drasz­ki i kil­ka si­kor tzw. ubo­gi­ch. Co ja­kiś czas po­ja­wiał się też ko­wa­lik.