14 lipca 2013, niedziela, 21:36

Na placu zabaw w lesie

Lato w ca­łej kra­sie i już pra­wie w peł­ni wy­ko­rzy­sty­wa­ny je­st plac za­baw przy na­szej Chacie w le­sie.

Składa się z dzie­się­ciu me­diów, z któ­ry­ch mo­gą ko­rzy­stać dzie­ci od nie­mal uro­dze­nia do lat kil­ku­na­stu. Jest bo­wiem haś­taw­ka dla bar­dzo ma­ły­ch dzie­ci w po­sta­ci bez­piecz­ne­go sie­dzi­ska w for­mie ko­ni­ka i ob­szer­ny do­mek na pa­la­ch o wy­mia­ra­ch 2 x 3 me­try.

Jest za­da­szo­na pia­skow­ni­ca,  zjeż­dżal­nia, drew­nia­ny na­miot do za­ba­wy z da­chem, po któ­rym moż­na się wspi­nać przy uży­ciu li­ny.

I je­st huś­taw­ka dla star­szy­ch dzie­ci oraz dra­bin­ka do wspi­na­nia się. Nad bez­pie­czeń­stwem ba­wią­cy­ch się dzie­ci mo­gą swo­bod­nie czu­wać ro­dzi­ce przy spe­cjal­nie dla ni­ch skon­stru­owa­ny­ch ła­wa­ch z opar­cia­mi i sto­łem, przy któ­rym mo­gą spo­koj­nie wy­pić  ka­wę lub wspól­nie z dzieć­mi za­ja­dać sma­ko­ły­ki.

Jedynie nie zdą­ży­łem do­koń­czyć kon­struk­cji spe­cjal­new­go ekra­nu sznu­ro­we­go do wspi­na­nia się, któ­ry znaj­dzie się tuż przy dom­ku na pa­la­ch. Czeka mnie że­glar­ska ro­bo­ta przy wią­za­niu lin.

Ogrodzona, tra­wia­sta łą­ka na pół­hek­ta­ro­wej po­se­sji wraz z bo­iskiem do pił­ki siat­ko­wej, ko­sza i miej­scem na ogni­sko za­chę­ca do wy­po­czyn­ku w sa­mym środ­ku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Zapraszamy…