27 czerwca 2011, poniedziałek, 19:20

W Donbasie

Znów mnie po­nio­sło za ru­bie­że kra­ju. Tym ra­zem lo­tem przez Wiedeń do­tar­łem do Doniecka, aby tam spę­dzić ty­dzień w ka­man­di­row­ce.

Obok  wjazd do mo­je­go Art Hotelu Liverpool w sa­mym cen­trum te­go przy­po­mi­na­ją­ce­go na­sze Katowice mia­sta. To sto­li­ca Zagłębia Donieckiego – oko­ło mi­lio­no­we mia­sto. Zapach wy­zie­wów hut­ni­czy­ch do­cie­ra od sa­me­go po­cząt­ku. Wielkie, zie­lo­ne par­ki, ró­że (mia­sto mi­lio­na róż) i ol­brzy­mie ar­te­rie ko­mu­ni­ka­cyj­ne.

Miasto du­żej ilo­ści mło­dzie­ży i wie­ją­cy­ch pust­ka­mi, czę­sto ob­skur­ny­ch, wiel­ki­ch blo­ków. Po pra­wej pięk­na, ol­brzy­mia Kadedralna Cerkiew Przemienienia w sa­mym cen­trum.

Ale i ta­kie pe­reł­ki, jak ta: kie­dyś za­pew­ne eks­klu­zyw­ny ho­tel (dziś w re­mon­cie) i czyn­na fon­tan­na.

Nie za­bra­kło też twór­cy po­przed­ni­ch, ko­mu­ni­stycz­ny­ch cza­sów – to­wa­rzy­sza Lenina. Dziś pro­spekt, przy któ­rym stoi nie­win­nie na­zy­wa­ny je­st Iljicza. Nazwa Placu Lenina po­zo­sta­ła do dziś i dum­na, wiel­ka i czar­na syl­wet­ka wo­dza re­wo­lu­cji.

I mo­że jesz­cze jed­na fot­ka z Doniecka – Donbas Arena. To wiel­ka bry­ła olim­pij­skie­go sta­dio­nu na 51 tys. ki­bi­ców.

Stoi osa­mot­nio­ny. Jeszcze bez dal­szej in­fra­struk­tu­ry. Podobnie, jak lot­ni­czy ter­mi­nal, do któ­re­go jesz­cze pro­wa­dzą otwie­ra­ne na klam­kę drzwi, a gdzie swo­je ba­ga­że sa­mo­lo­to­we od­bie­ra­łem bez­po­śred­nio z cię­ża­rów­ki.

Ta fot­ka po­ka­zu­je za­ra­zem świet­no­ść Donbasu –  pa­łac i bu­du­ją­cy się no­wy obiekt na EURO 2012.

We wto­rek dzień wol­ny od pra­cy – Święto Konstytucji na Ukrainie. Wybieram się do par­ku ko­wal­ski­ch fi­gur, z któ­ry­ch sły­nie Donieck.

To na ra­zie ty­le i aż ty­le. Wiele się ostat­nio dzie­je w mo­im za­an­ga­żo­wa­niu za­wo­do­wym. Pozdrowienia dla ty­ch, któ­rzy się krę­cą bli­żej Chaty w le­sie.