8 marca 2013, piątek, 10:32

Przebiśniegi dla moich Pań

Życzę mi­ło­ści, ra­do­ści, słoń­ca i po­myśl­no­ści wszyst­kim mo­im Czytelniczkom nie tyl­ko w tym przed­wio­sen­nym dniu.

8 marca 2012, czwartek, 20:38

Różany pączek dla pań

Jeszcze nie­wie­le wio­sen­ny­ch ko­lo­rów moż­na zna­leźć w mo­ich oko­li­ca­ch.

Stąd przy dzi­siej­szym świę­cie  za­miesz­czam oka­zjo­nal­ny pą­czek dzi­kiej ró­ży, któ­ry ostat­niej je­sie­ni ubar­wiał ogro­dze­nie Chaty w le­sie.

To wła­śnie z ta­ki­ch do­rod­ny­ch kwia­tów wy­kształ­ci­ły się owo­ce, któ­re zo­sta­ły uży­te do mo­jej tra­dy­cyj­nej już  na­lew­ki o na­zwie Żenicha Kresowa.

Zatem za zdro­wie wszyst­ki­ch mo­ich czy­tel­ni­czek.

PS. Dla cier­pli­wy­ch na pew­no jesz­cze coś zo­sta­nie gdy na­dej­dzie cie­plej­sza po­ra –

za­pra­szam.

8 marca 2011, wtorek, 21:27

Wspomnienie lata … specjalnie dla Pań

Z oka­zji Dnia Kobiet mo­im Czytelniczkom wspo­mnie­nie la­ta znad staw­ka przy Chacie w le­sie. To ko­lo­ro­wa by­li­na ro­dem z Florydy – lia­tra kło­so­wa (Liatris spi­ca­ta). Pomyślności …