11 listopada 2013, poniedziałek, 8:01

Biało-czerwona

Dziś w na­szym kra­ju gro­mad­nie po­wie­wa­ją fla­gi. I na  le­śnej cha­cie po­ja­wi­ła się Biało-czerwona. Nasze do­my, mia­sta, wio­ski czy osa­dy to na­sza ma­ła Ojczyzna, o któ­rej po­win­ni­śmy pa­mię­tać szcze­gól­nie w Dniu Niepodległości. Wieszajmy z du­mą na­szą fla­gę na­ro­do­wą i ma­ni­fe­stuj­my spo­łecz­ną więź.