4 kwietnia 2011, poniedziałek, 20:25

Warsztaty rozwoju osobistego w lesie

Po raz ko­lej­ny mo­ja ko­le­żan­ka Ola re­zer­wu­je na­szą ba­zę na warsz­ta­ty EFT. Oto jej za­pro­sze­nie:

„Dlaczego EFT ?
EFT (Emotional Freedom Techniques) Techniki Emocjonalnej Wolności – jed­no z naj­więk­szy­ch od­kryć na po­lu te­ra­pii. Często dzia­ła tam, gdzie nic in­ne­go nie po­mo­gło. Skuteczność EFT się­ga 90%. Metoda ta za­ta­cza co­raz szer­sze krę­gi w świe­cie i je­st sto­so­wa­na z po­wo­dze­niem przez róż­ny­ch lu­dzi, któ­rzy dzię­ki niej uwol­ni­li się od bó­lu i cier­pie­nia emo­cjo­nal­ne­go, a nie­rzad­ko rów­nież fi­zycz­ne­go.

2 sierpnia 2010, poniedziałek, 23:17

Pozdrowienia

Okazjonalna fot­ka wraz z po­zdro­wie­nia­mi  dla wszyst­ki­ch uczest­ni­ków Wakacyjnych Warsztatów Technik Emocjonalnej Wolności w Chacie w le­sie – go­spo­da­rz.

PS. Do ry­chłe­go zo­ba­cze­nia!