12 października 2015, poniedziałek, 11:38

Czary, mary …

 

Zmrożony las. Fot WGTo żad­ne cza­ry ma­ry, ale za­po­mnia­ne pod­le­wa­nie ogro­du.

Jakież by­ło mo­je zdzi­wie­nie, kie­dy w nie­dziel­ny po­ra­nek zaj­rza­łem do ogro­du przy Chacie w le­sie (by­ło mi­nus 2). Tam za­sta­łem włą­czo­ne pod­le­wa­nie cho­inek, któ­re po­przed­nie­go dnia na­sta­wi­łem i za­po­mnia­łem przed wie­czo­rem wy­łą­czyć. Takie oto baj­ko­we efek­ty po­wsta­ły, ni­czym z fil­mu scien­ce fic­tion.

Zmrożony las 5. Fot. WG Zmrożony las 4. Fot. WG Zmrożony las 2. Fot. WG Zmrożony las 1. Fot. WG Zmrożony las 7. Fot. WG  Zmrożony las 3. Fot. WG