12 kwietnia 2011, wtorek, 18:13

Wiosna w pełni

Tylko te ostat­nie wi­chu­ry prze­szka­dza­ją w de­lek­to­wa­niu się uro­ka­mi pierw­szy­ch wio­sen­ny­ch dni.

Wybrałem się więc do po­bli­skie­go la­su w po­szu­ki­wa­niu zrzu­tów je­le­nie­go po­ro­ża. Moi ostat­ni go­ście po­da­ro­wa­li mi ta­ką oto po­ło­wę po­ro­ża do­rod­ne­go dzie­sią­ta­ka, któ­re zna­leź­li tuż przy ro­wie na skra­ju la­su.

Zachęcony ich zdo­by­czą po­sta­no­wi­łem po­szu­kać bra­ku­ją­cej dru­giej czę­ści po­ro­ża. Znalazłem, ale po­ro­że jesz­cze in­ne­go, do­rod­ne­go by­ka – ósma­ka.

Pozostawiam więc  za­da­nie dla na­stęp­ny­ch go­ści – od­na­le­zie­nie bra­ku­ją­cy­ch po­ro­ży i za­pra­szam na wio­sen­ne spa­ce­ry.

PS. Jeszcze przy­po­mi­nam o na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­ga­ch. Proszę klik­nąć na gór­ny ba­ner po pra­wej.