15 maja 2014, czwartek, 20:12

Na szlaku złotego runa

 

Od kil­ku dni sty­kam się ze sta­ro­żyt­no­ścią i mi­to­lo­gią grec­ką. Bowiem w te te­re­ny pra­daw­nej Kolchidy, a dzi­siej­szej za­chod­niej Gruzji mia­ła miej­sce mi­to­lo­gicz­na wy­pra­wa Jazona po zło­te ru­no  wraz z gru­pą he­ro­sów – Argonautów.

Dziś mo­im ce­lem tu­ry­stycz­ny­ch wę­dró­wek nie by­ło „zło­te ru­no”, ale kon­takt ze śre­dnio­wiecz­ną hi­sto­rią za­pi­sa­ną w gór­ski­ch mo­na­sty­ra­ch w Gelati i Motsameta.

  

Wspaniałe klasz­to­ry ulo­ko­wa­ne w gó­ra­ch w oko­li­cy daw­nej sto­li­cy Grecji – Kutaisi. Tereny te na­zy­wa­ne są czę­sto „no­wy­mi Atenami” al­bo też „dru­gim Jeruzalem”. 

Gruzja je­st jed­nak peł­na kon­tra­stów. Można zo­ba­czyć ta­ki oto od­lo­to­wy gma­ch par­la­men­tu w Kutaisi i po­wszech­ny nie­do­sta­tek.