13 listopada 2017, poniedziałek, 8:44

Na skraju Chaty w lesie

Zapraszamy do uczest­nic­twa w mie­dzy­na­ro­do­wej grze po­le­ga­ją­cej na szu­ka­niu spe­cjal­ny­ch skry­tek przy uży­ciu współ­rzęd­ny­ch GPS. To gra, w któ­rej uczest­ni­czą mi­lio­ny po­szu­ki­wa­czy cie­ka­wy­ch miej­sc – GEOCACHING.

Od kil­ku ty­go­dni za­pra­sza­my do zgar­nię­cia ke­sza, któ­ry umie­ści­li­śmy na te­re­nie na­szej osa­dy. Jego na­zwa to: „Na skra­ju Chaty w le­sie”. Nazwa co praw­da nie­zbyt gra­ma­tycz­na, na­to­mia­st od­da­ją­ca od­po­wied­nio lo­ka­li­za­cję skryt­ki.

Znalezienie jej wy­ma­ga od­szu­ka­nia miej­sca przy po­mo­cy współ­rzęd­ny­ch GPS, w któ­rym ukry­ta je­st skryt­ka, a po­mo­cą po­słu­ży ma­ła ła­mi­głów­ka zwią­za­na z na­szą ba­zą eko­tu­ry­stycz­ną, któ­ra do­pro­wa­dzi po­szu­ki­wa­cza do osią­gnię­cia ce­lu.

Do skryt­ki już do­tar­ło kil­ka ekip (po­zdra­wiam Geopyrę z Poznania – zgar­nę­ła cer­ty­fi­kat  First To Find), a mi­ło­śni­kom GEOCACHINGU obie­cu­ję zor­ga­ni­zo­wa­nie od­po­wied­nie­go even­tu (i po­szu­ki­wa­nie ko­lej­nej skryt­ki gdzieś w le­sie) na te­re­nie na­szej ba­zy ja­ko wła­ści­ciel za­ło­żo­ne­go ke­sza.

Pozdrawiam wszy­ski­ch łow­ców przy­gód, a jesz­cze nie­zde­kla­ro­wa­ny­ch po­szu­ki­wa­czy skry­tek za­pra­szam do wspól­nej za­ba­wy. W na­szej skryt­ce nie­spo­dzian­ka dla zdo­byw­cy!