14 listopada 2013, czwartek, 10:52

Chata w globalnej wiosce

To zna­ki na­szej współ­cze­sno­ści, w któ­rej Chata w le­sie też chce za­ist­nieć. Od dziś ma­my na na­szej in­ter­ne­to­wej stro­nie nie­bie­ski zna­czek: dzię­ki któ­re­mu moż­na nas po­lu­bić. Dotyczy to też po­szcze­gól­ny­ch po­stów. Teraz be­dę mó­gł spraw­dzić ja­kie je­st za­in­te­re­so­wa­nie za­miesz­cza­ny­mi w po­sta­ch in­for­ma­cja­mi. Oczywiście tyl­ko wte­dy, kie­dy czy­tel­ni­cy ze­chcą od­po­wied­nio klik­nąć.

Zatem za­pra­szam: kli­kaj­cie – wi­ta­my w glo­bal­nej wio­sce!  (… dzię­ki Administratorze Maćku;)