22 listopada 2011, wtorek, 8:34

Z historii naszej Chaty

Oto ko­lej­ne frag­men­ty hi­sto­rii miej­sca, w któ­rym prze­by­wa­my. Informacje o by­ły­ch go­spo­da­rza­ch Chaty, go­ścia­ch i zda­rze­nia­ch, któ­re się od­by­wa­ły na te­re­nie na­szej le­śnej osa­dy. Docierają do nas po­przez ty­ch, któ­rzy na bie­żą­co czy­ta­ją mo­ją kro­ni­kę w po­sta­ci blo­ga. Od ty­ch, któ­rzy w ja­kiś spo­sób by­li zwią­za­ni z tym miej­scem.

Latem te­go ro­ku od­wie­dzi­ła nas miesz­kan­ka są­sied­nie­go Dębińca – pa­ni Rita Glomb. Przyniosła ze so­bą zdję­cia na­szej cha­ty, przed któ­rą sto­ją: bab­cia  Franciszka Witek, jej ma­ma – Gertruda. W ka­pe­lu­szu Witek Augustyn – mąż Franciszki.

I jesz­cze waż­na da­ta dla te­go do­mu: w 1906 ro­ku uro­dzi­ła się pa­ni Gertruda i ten dom już był. To dla mnie in­for­ma­cja waż­na, po­nie­waż do tej po­ry uwa­ża­li­śmy, że ten dom po­cho­dzi gdzieś z lat mię­dzy­wo­jen­ny­ch. Tymczasem je­st on star­szy i po­cho­dzi z prze­ło­mu wie­ku.

A z ko­lei to zdję­cie przed­sta­wia licz­ne gro­no we­sel­ni­ków przed na­szym do­mem. To go­ście we­sel­ni pa­ni Gertrudy Witek z do­mu Gryga – rok 1926.

Czyż to nie ta sa­ma ele­wa­cja na­szej sta­rej cha­ty? To zdję­cie je­st ak­tu­al­ne. Widać na nim ten sam po­dział do­mu, za­ry­sy da­chu. Jedynie układ okien nie­co zmie­nio­ny i nie ma już na nim drzwi wej­ścio­wy­ch od stro­ny dro­gi, któ­re są wi­docz­ne na po­przed­nim zdję­ciu.

I jesz­cze jed­na in­for­ma­cja po­cho­dzą­ca od pa­ni Rity – póź­niej­szym go­spo­da­rzem te­go do­mu był brat jej ma­my Gertrudy – Adolf.

Tak pre­zen­to­wa­ła się cha­ta, kie­dy w 1996 ro­ku na­by­wa­li­śmy ją od pa­ni Julity Gałek. Tu na zdję­ciu wi­docz­na pa­ni Rita – za­nie­po­ko­jo­na nie­za­miesz­ka­łym przez ja­kiś czas jej zna­nym do­mem.

A tak pre­zen­tu­je się cha­ta dziś – już po nie­wiel­kiej ad­ap­ta­cji da­chu, gdzie nie­wiel­ki da­szek nad wej­ściem i spi­żar­nią zo­stał przy­kry­ty jed­ną, lek­ko za­ła­ma­ną po­ła­cią da­chu, two­rząc wy­god­ne pod­cie­nia do ob­ser­wa­cji ota­cza­ją­cej przy­ro­dy.

PS. Gorące po­zdro­wie­nia prze­ka­zu­ję tą dro­gą dla pa­ni Rity Glomb z Dębińca za udo­stęp­nie­nie sta­ry­ch zdjęć oraz dla pa­ni Elwiry Lubczyńskiej z Niemiec za uzu­peł­nie­nie hi­sto­rii te­go do­mu.

Chętnie za­miesz­czę ko­lej­ne in­for­ma­cje zwią­za­ne z tą le­śną osa­dą i na­szą Chatą. Może uda nam się jesz­cze głę­biej się­gnąć do na­szej lo­kal­nej hi­sto­rii?

A mo­że też ktoś roz­po­zna­je po­zo­sta­łe po­sta­cie z te­go zdję­cia we­sel­ne­go na Szlajsie? – tak się kie­dyś mó­wi­ło na tę osa­dę le­śną Kęszyce.