27 listopada 2011, niedziela, 21:48

Leśna architektura

Taką oto ba­zę do bie­sia­do­wa­nia my­śli­wy­ch po po­lo­wa­niu moż­na zo­ba­czyć przy le­śnym duk­cie w oko­li­ca­ch Zagwiździa w Borach Stobrawskich. Ta cie­ka­wa ar­chi­tek­tu­ra ba­zy prze­wi­du­je miej­sce na wspól­ne ogni­sko pod da­chem, ła­wy i sto­ły a na­wet od­dziel­ne po­miesz­cze­nie na broń i od­ręb­ny ba­rak dla na­gon­ki.

A oto ich mi­ni am­bo­ny. To tzw. zwyż­ki, któ­re bę­dą roz­sta­wio­ne na obrze­ża­ch le­śny­ch duk­tów w miej­sca­ch, skąd naj­le­piej moż­na do­strzec prze­bie­ga­ją­cą zwie­rzy­nę.

Osobiście  nie lu­bię po­lo­wań, ale prze­by­wa­jąc w ta­kim le­śnym za­kąt­ku, ja­kim je­st le­śna osa­da Kęszyce mu­szę je ja­koś ak­cep­to­wać. Wolałbym swo­bod­nie ob­ser­wo­wać le­ni­wie wę­dru­ją­ce sar­ny czy je­le­nie, niż oglą­dać prze­stra­szo­ne osob­ni­ki umy­ka­ją­ce na dźwięk my­śliw­ski­ch wy­strza­łów.

Dziś na szczę­ście jesz­cze mo­głem się cie­szyć wi­do­ka­mi spa­ce­ru­ją­cy­ch sa­ren i ob­ser­wo­wać na­tu­ral­ne sie­dli­ska pta­ków.

To sta­ry dąb z że­ro­wi­skiem dla dzię­cio­łów, któ­ry już na wio­snę mo­że być przez ni­ch za­sie­dlo­ny. Niestety ta­ki­ch na­tu­ral­ny­ch sie­dli­sk co­raz mniej na te­re­nie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Gospodarka le­śna po­le­ga­ją­ca na po­zy­ski­wa­niu drew­na je­st tu wi­docz­na nie­mal na każ­dym kro­ku. Całe od­dzia­ły do­rod­ny­ch so­sen zni­ka­ją pod pi­ła­mi ro­bot­ni­ków le­śny­ch. Na szczę­ście są na bie­żą­co re­ali­zo­wa­ne no­we na­sa­dze­nia, ale jed­nak już okre­śle­nie Bory Stobrawskie trud­no bę­dzie od­nie­ść do ty­ch la­sów.

W tym ro­ku mi­ło­śni­cy grzy­bów mo­gą się po­czuć nie­co za­wie­dze­ni.  Grzybów nie uda­ło się na­zbie­rać na­wet na Wigilię. Na szczę­ście ma­my jesz­cze ja­kieś za­pa­sy z lat po­przed­ni­ch.

Tu dla osło­dy grzy­by, ale nie­ste­ty na drze­wa­ch. To do­rod­ne hu­by, któ­re lu­dziom na­tu­ry mo­gą po­słu­żyć do roz­pa­le­nia ognia.

Zatem na praw­dzi­we grzyb­ki do barsz­czu, uszek czy bi­go­su przyj­dzie nam po­cze­kać do na­stęp­ne­go ro­ku.