9 maja 2012, środa, 12:59

Majowe biegi w lesie tuż, tuż …

Polska Biega w le­sie!

Powiązane wpisy

13 kwietnia 2012, piątek, 22:23

Polska biega

Już po raz trze­ci przy­stę­pu­je­my do ogól­no­pol­skiej ak­cji POLSKA BIEGA  i or­ga­ni­zu­je­my III Stobrawski Bieg – Kęszyce 2012 w oko­li­ca­ch na­szej ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej „Chata w le­sie„.

Dziś w gro­nie współ­or­ga­ni­za­to­rów usta­li­li­śmy da­tę i wstęp­ny pro­gram na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­gów.

Tak więc za­pra­sza­my 18 ma­ja (pią­tek) na go­dzi­nę 15.00 do na­szej le­śnej osa­dy Kęszyce, gdzie bę­dą się od­by­wać na­stę­pu­ją­ce roz­gryw­ki:

I. Bieg dla dzie­ci w po­szcze­gól­ny­ch ka­te­go­ria­ch wie­ko­wy­ch na dy­stan­sie 1 km;

II. Bieg dla do­ro­sły­ch na dy­stan­sie 5 km;

III. Marsz Nordic Walking dla do­ro­sły­ch na dy­stan­sie 3 km.

Dla wszyst­ki­ch uczest­ni­ków bę­dą dy­plo­my i upo­min­ki – dla zwy­cięz­ców me­da­le i na­gro­dy. Startujący w bie­ga­ch i oso­by to­wa­rzy­szą­ce  bę­dą uczest­ni­czyć w pik­ni­ku z atrak­cja­mi przy wspól­nym ogni­sku. Info o na­szej im­pre­zie na www.polskabiega.pl

Zgłoszenia chęt­ny­ch na bie­gi pro­si­my kie­ro­wać na ad­res e-mail: info@chatawlesie.pl z po­da­niem na­zwi­ska i imie­nia, wie­ku uczest­ni­ka i miej­sca za­miesz­ka­nia.

Zapraszamy –

Powiązane wpisy