9 kwietnia 2012, poniedziałek, 14:04

Pod znakiem jaj

A to już ko­lej­ny etap roz­wo­ju na­szej pta­siej ro­dzin­ki na bal­ko­nie. Z trzech jaj już wy­klu­ły się pi­sklę­ta ko­sów. Samiczka bacz­nie czu­wa nad bez­pie­czeń­stwem swo­ich po­cie­ch i przy­glą­da się mo­je­mu apa­ra­to­wi fo­to­gra­ficz­ne­mu. Czwarty pi­sklak jesz­cze w kom­plet­nym ja­ju.