29 kwietnia 2011, piątek, 20:04

Dąb Papieski

Posadziłem go przed sze­ścio­ma la­ty tuż po po­wro­cie z Watykanu z po­grze­bu na­sze­go ro­da­ka – Papieża Jana Pawła II. Dąb ro­śnie do­stoj­nie na sa­mym środ­ku le­śne­go ogro­du przy Chacie w le­sie.

Teraz je­go mło­de, wcze­sno­wio­sen­ne,  blado-czerwone  li­ście mó­wią nam o tym, że je­st to dąb czer­wo­ny. Dopiero je­sie­nią na­bie­ra bar­dziej in­ten­syw­nej, czer­wo­no­zło­tej bar­wy.

Jest jed­nym z pra­wie ty­sią­ca dę­bów, któ­re za­ku­pi­łem w szkół­ce le­śnej i po­da­ro­wa­łem tym, któ­rzy chcie­li je­go sa­dzon­ki  po­sa­dzić dla upa­mięt­nie­nia wiel­kiej Postaci na­sze­go ro­da­ka – Papieża.

Dziś te dę­by ro­sną  m.in. na te­re­nie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Bierkowicach, przy róż­ny­ch in­sty­tu­cja­ch w Opolu i na te­re­nie pry­wat­ny­ch po­se­sji na Opolszczyźnie i w róż­ny­ch re­jo­na­ch kra­ju.

Należę do po­ko­le­nia JP II, któ­re wie­le za­wdzię­cza swo­je­mu Patronowi. Dziś, w przed­dzień Jego be­aty­fi­ka­cji od­da­je­my Mu na­leż­ny hołd, wspo­mi­na­jąc Jego ser­decz­no­ść, cie­płe sło­wa, ge­sty, proś­by…

PS. Jeżeli ta in­for­ma­cja do­tar­ła do ty­ch, któ­rzy przy­łą­czy­li się do za­ini­cjo­wa­nej przed sze­ścio­ma la­ty ak­cji – pro­szę ich o kon­takt.

Może zro­bi­my wspo­mnie­nio­we spo­tka­nie w cha­cie pod Dębem Papieskim?

Powiązane wpisy