2 sierpnia 2012, czwartek, 10:36

Jarzębiny

Już w peł­ni la­ta moż­na ta­kie ob­raz­ki moż­na oglą­dać na opol­skim osie­dlu ZWM. Park „Za gór­ką” pre­zen­tu­je się cie­ka­wie. Wielobarwne krze­wy się roz­ro­sły, a drze­wa wy­do­ro­śla­ły. Te mło­de ja­rzę­bi­ny uro­kli­wie wy­glą­da­ją, jak­by się przy­glą­da­ły spa­ce­ru­ją­cym po alej­ka­ch miesz­kań­com.