26 grudnia 2009, sobota, 19:13

Czyżby jemiołuszki?

dwie jemiołuszki

Pojawiają się u nas po gru­dnio­wy­ch opa­da­ch śnie­gu. Na te­re­nie Kęszyc moż­na spo­tkać kil­ka par ty­ch pu­szy­sty­ch ptasz­ków, któ­re prze­lo­tem i na krót­ko przy­sia­du­ją na na­szy­ch mo­drze­wia­ch i aka­cji. Czy to wła­śnie je uda­ło mi się sfo­to­gra­fo­wać?