28 marca 2011, poniedziałek, 20:39

Biegi w Kęszycach zgłoszone

Dziś wspól­nie ze współ­or­ga­ni­za­to­rem Jerzym Fiebichem – dy­rek­to­rem Szkoły Podstawowej w Murowie usta­li­łem  ter­min II Stobrawskiego Biegu – Kęszyce 2011 w ra­ma­ch ogól­no­pol­skiej ak­cji Polska Biega. Zapraszamy mi­ło­śni­ków na­tu­ry i re­kre­acji na so­bo­tę -14 ma­ja do na­szej le­śnej osa­dy. Oto wstęp­ny pro­gram dru­giej edy­cji:

15.00 Zapisy uczest­ni­ków w po­szcze­gól­ny­ch bie­ga­ch (dzie­ci i do­ro­śli),

15.15 Rozgrzewka dla wszyst­ki­ch uczest­ni­ków po­pro­wa­dzo­na przez in­struk­to­ra,

15.30 Start dzie­ci na dy­stan­sie 1 km – jed­no okrą­że­nie  łą­ki (po­łu­dnio­wej) w Kęszycach,

16.00 Start do­ro­sły­ch na dy­stan­sie 5 km – tra­sa ozna­ko­wa­ny­mi le­śny­mi duk­ta­mi,

16.30 Nordic Walking dla do­ro­sły­ch na dy­stan­sie 3 km,

17.00 Ogłoszenie wy­ni­ków, wrę­cze­nie me­da­li, dy­plo­mów i na­gród,

17.15 Piknik z ogni­skiem, kieł­ba­ska­mi i ko­ła­czem ślą­skim dla za­wod­ni­ków i ki­bi­ców na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej     „Chata w le­sie”.

Zatem roz­po­czy­na­my sze­ścio­ty­go­dnio­we tre­nin­gi. Wstępne zgło­sze­nia do­ro­sły­ch uczest­ni­ków pro­szę kie­ro­wać na ad­res:  info@chatawlesie.pl

Oto fot­ki Wiesia Błoniarza z ubie­gło­rocz­ne­go, pierw­sze­go bie­gu, któ­ry cie­szył się du­żym po­wo­dze­niem.