21 października 2016, piątek, 9:23

Jesień

img_0005

Łapiemy bar­wy je­sie­ni. Deszcz, chłod­no i grzy­bów nie­wie­le. Czy bę­dzie jesz­cze ba­bie la­to i pol­ska zło­ta je­sień? Ale póki-co – za­pra­szam na ła­wecz­kę pod ja­wo­rem. I moż­na wte­dy po­dłu­chać Krzysztofa Klenczona z tek­stem Andrzeja Kuryło:

Ale pó­ki co, ale pó­ki czas,
spró­buj­my chwy­cić w dło­nie
umy­ka­ją­cy wia­tr.
Ale pó­ki co, ale pó­ki czas,
spró­buj­my za­pa­mię­tać,
że żyć nam przy­szło raz.

10 października 2014, piątek, 10:07

Czerwień jesieni

  

23 września 2014, wtorek, 14:02

Nadeszła jesień

Zawitała dziś je­sień, więc z jej ko­lo­ro­we bar­wy chro­ni­my w swo­ich do­mo­stwa­ch.

28 sierpnia 2014, czwartek, 11:04

Skłon ku jesieni

Miło po­wró­cić na le­śne ło­no po służ­bo­wy­ch i wa­ka­cyj­ny­ch po­dró­ża­ch. Wokół Chaty w le­sie jesz­cze so­czy­sta zie­leń. Wysokie so­sny, pod­świe­tlo­ne za­cho­dzą­cym słoń­cem wy­da­ją się już skła­niać swo­je ko­ro­ny … ku je­sie­ni.

Byki je­le­ni za­czy­na­ją po­ry­ki­wać, a to­wa­rzy­szą­ce im ła­nie gro­mad­nie po­stę­pu­ją za swo­imi ry­ce­rza­mi. W na­szy­ch Borach Stobrawskich po­ja­wia­ją się już pod­grzyb­ki. To znak, że je­sień tuż, tuż.

18 listopada 2012, niedziela, 20:45

Tren jesienny

 

Opadły już li­ście z drzew –

Zamilkł  w le­sie pta­ków śpiew

Dym z ogni­ska usze­dł hen –

Został nam je­sien­ny tren.

Obraz do­ga­sa­ją­cy­ch barw je­sie­ni  za­stał mnie w mo­im le­śnym oto­cze­niu po prze­by­ciu sze­ściu ty­się­cy ki­lo­me­trów z Syberii i tak wła­śnie me­lan­cho­lij­nie mnie na­stro­ił.

Ale już po­zo­sta­wi­łem za so­bą ten sro­gi, w peł­ni już zi­mo­wy kra­jo­braz Tomska i Nowosybirska, by jesz­cze na tro­chę na­cie­szyć się póź­no­je­sien­ny­mi kli­ma­ta­mi Borów Stobrawskich.