1 stycznia 2013, wtorek, 18:38

Na ten Nowy Rok

Nadszedł nam już Nowy Rok. Zabiegane to na­sze ży­cie, na­sze cza­sy. Jesteśmy w cią­głym pę­dzie, w po­dró­ży. I na­wet na­sz wnuk Tymoteusz już przy­spo­sa­bia się do ży­cia na wa­liz­ka­ch i tej cią­głej wę­drów­ki.

Ogarnął nas świat wszech­obec­ny­ch kom­pu­te­rów, Internetu … Świąteczne kart­ki z ży­cze­nia­mi wy­pie­ra­ją SMS-y i ma­ile.

Ale są jesz­cze i ta­cy, któ­rzy swo­im tra­dy­cyj­nym sło­wem i pocz­to­wą kart­ką z ży­cze­nia­mi przy­po­mi­na­ją o tym świę­tym cza­sie i ta­jem­ni­cy, nad któ­rą po­win­ni­śmy się po­chy­lić, przy­sta­nąć i „… po­słu­chać bi­cia ser­ca…”.

To mój ko­le­ga „Harnaś” – Józek Zatłoka z Czarnego Dunajca (po­zdro­wion­ka;) i frag­ment je­go świą­tecz­ny­ch ży­czeń:

HEJ WYRWIJCIE SIE Z TEGO ŚWIATA ZAMĘTKU LUDKOWIE

MAJĘTNOŚCI SWOICH PASTUSKOWIE

IDZIEME Z KOLĘDOM

SUKAĆ CICHOŚCI

DLO SERC

KABY SIE DAŁO USŁYSEĆ

BICIE SERCA CŁEKA DRUGIEGO

SPOTKAĆ NAREŚCIE SIEBIE SAMEGO …

I POCUĆ

CHUDOBNOŚĆ STAJENKI W SOBIE …”

Tego i ja ży­czę swo­im czy­tel­ni­kom, go­ściom Chaty w le­sie i so­bie – na ten Nowy 2013 Rok.

9 stycznia 2010, sobota, 13:13

Hej kolęda, kolęda

kolędowanieDziś nas pra­wie za­sy­pa­ło. Prawdziwa zi­mo­wa au­ra tuż po Trzech Królach do­brze nas na­stra­ja do po­wro­tu do wspól­ne­go ko­lę­do­wa­nia. Właśnie na dziś je­ste­śmy za­pro­sze­ni do na­szy­ch zna­jo­my­ch z po­bli­skiej Zawady na wspól­ne śpie­wa­nie ko­lęd. Zdjęcie obok po­cho­dzi ze spo­tka­nia ko­lę­do­we­go sprzed dwó­ch lat w na­szej cha­cie. Będą więc sta­re pol­skie ko­lę­dy i pa­sto­rał­ki – te, któ­re zna­my wszy­scy, ale i też mniej zna­ne pa­sto­rał­ki pod­ha­lań­skie. Będzie i ta, któ­rej na­uczył mnie ko­le­ga Harnaś – Józek Zatłoka – Gadowski ro­dem z Czerwiennego: „Hej, gdy­byś Ty się Jezu, hej w Cerwiennem uro­dził, hej to byś Ty w płor­tec­ka­ch i bio­łej cu­se chło­dził”.