25 listopada 2019, poniedziałek, 14:44

Nasza śródleśna osada z drona

Trwają pra­ce nad przy­go­to­wa­niem fil­mu z dro­na, któ­ry wy­ko­nał je­den z na­szy­ch go­ści pod­czas let­nie­go wy­po­czyn­ku.

Oto przy­kła­do­we fot­ki osa­dy Kęszyce, któ­re bę­dą wy­ko­rzy­sta­ne przez na­sze­go do­mo­we­go gra­fi­ka Macieja.

5 lutego 2018, poniedziałek, 9:25

Nasza leśna osada Kęszyce

Niewiele zi­my te­go ro­ku – 04 lu­ty 2018 r. To chy­ba jed­na z nie­licz­ny­ch fo­tek po­ka­zu­ją­ca na­szą le­śną osa­dę Kęszyce w zi­mo­wej sza­cie.

18 kwietnia 2017, wtorek, 10:19

„Na kole na Szlajsa” czyli >Rowerem do Kęszyc<

Wracamy do tra­dy­cji or­ga­ni­za­cji im­prez ma­jo­wy­ch. Tym ra­zem ini­cja­tor­ka­mi by­ły pa­nie z Sołectwa Grabice, do któ­re­go na­le­ży le­śna osa­da Kęszyce. Tak po­wstał po­my­sł za­pro­sze­nia na ma­jów­kę –  na wspól­nie or­ga­ni­zo­wa­ny pik­nik pod ha­słem: „Na ko­le na Szlajsa” – ta­ką kie­dyś na­zwą Kęszyc się po­słu­gi­wa­no.

Zapraszamy więc chęt­ny­ch, któ­rzy z róż­ny­ch stron bę­dą się zjeż­dżać ro­we­ra­mi (ale nie tyl­ko) by brać udział w róż­ny­ch kon­ku­ren­cja­ch na te­re­nie ba­zy eko­tu­ry­stycz­nej Chata w le­sie i w  jej oko­li­ca­ch.  Będą rów­nież kon­ku­ren­cje bie­go­we – na­wią­zu­ją­ce do ogól­no­pol­skiej ak­cji „POLSKA BIEGA”, któ­ry­ch trzy edy­cje już by­ły przez nas or­ga­ni­zo­wa­ne.

Mamy na­dzie­ję, że do­trą nie tyl­ko miesz­kań­cy po­bli­ski­ch wio­sek, ale za­pra­sza­my też miesz­kań­ców Opola, dla któ­ry­ch wy­zna­czy­li­śmy ponkt star­to­wy do przy­jaz­du ro­we­rem na Pl. Wolności o go­dz. 10.30

4 stycznia 2017, środa, 8:43

Po nowym roku przyszła zima

zimowa-droga-w-keszycach-fot-wg

Jest śnieg i na­wet wczo­raj pół­to­rej go­dzin­ki spę­dzi­łem na bie­gów­ka­ch. A przez zwi­sa­ją­ce ga­łę­zie prze­dzie­ra­łem się ra­no do pra­cy.

20 czerwca 2016, poniedziałek, 12:16

We mgle

Nieprawdopodobna mgła czerw­co­we­go po­ran­ka po­zwo­li­ła mo­je­mu są­sia­do­wi Wiesławowi na ta­kie uję­cia:

Chata we mgle (widok ze studnią) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z jaworem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z hamakiem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z grillem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z akacją) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (od strony łąki) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (Mały Domek) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok z dławiszem) - fot. Wiesław Błoniarz Chata we mgle (widok spod Małego Domku) - fot. Wiesław Błoniarz