18 lipca 2010, niedziela, 12:24

Lecą żurawie

Dla ochło­dy przed skwa­rem (przez kil­ka dni by­ło po 35 stop­ni na te­re­nie Kęszyc) kil­ka fo­tek, któ­re ob­ra­zu­ją fau­nę Borów Stobrawskich po te­go­rocz­ny­ch ule­wa­ch. Znów po­ja­wia­ją się żu­ra­wie (Grus grus) na na­szy­ch łą­ka­ch obok Chaty w le­sie (pi­sa­łem o ni­ch w jed­nym z ma­jo­wy­ch po­stów). Ich po­ran­ny klan­gor co­raz czę­ściej przy­jem­nie bu­dzi nas w te upal­ne  po­ran­ki.