22 grudnia 2015, wtorek, 10:36

Tak dawniej było

Na śnież­no­bia­łą ma­gię chy­ba nie ma­my zima przy Chacie w lesieszans na te Święta Bożego Narodzenia. Zatem nie­ch to zdję­cie przy­po­mi­na nam, że jesz­cze nie tak daw­no ta­kie by­wa­ły zi­my. Tak by­ło w grud­niu 2012 ro­ku.

Wszystkim go­ściom, któ­rzy by­wa­li w Chacie w le­sie i tym, któ­rzy jesz­cze nie by­li w Borach Stobrawskich na zie­lo­nej Opolszczyźnie ży­czy­my ma­gicz­ny­ch Świąt Narodzenia Pańskiego z ko­lę­da­mi i pa­sto­ral­ka­mi.

Niechaj te świę­ta przy­nio­są Wam ra­do­ść, otu­chę i spo­kój pły­ną­cy ze sta­jen­ki, gdzie przed wie­ka­mi na­ro­dził się na­sz Zbawiciel.

 

Do sie­go ro­ku!

 

 

9 stycznia 2012, poniedziałek, 15:59

Kolędnicy

[vsli­der name=”vslider_options”]

Minęły Święta Bożego Narodzenia, mi­nął Nowy Rok i przy­sze­dł czas na ko­lę­do­wa­nie.

Aby tra­dy­cji sta­ło się za­dość – ko­lęd­ni­cy z Zagwiździa (to tuż za la­sem) wy­ru­szy­li w ostat­ni week­end w od­wie­dzi­ny po­szcze­gól­ny­ch do­mo­stw. Drzwi i wro­ta po­se­sji sta­nę­ły otwo­rem, aby ko­lęd­ni­cy mo­gli swo­bod­nie wej­ść i wje­chać na go­ścin­ne obej­ścia nie­mal wszyst­ki­ch do­mo­stw.

Był więc św. Józef i Maryja, by­li Trzej Królowie, anio­ło­wie i pa­ste­rze. Były ko­zy, by­ły ko­nie, a na­wet dwa do­rod­ne cie­lacz­ki (chy­ba za­mia­st wo­ła i osła) ocho­czo pa­ra­du­ją­ce przez ca­łą wieś w Borach Stobrawskich na Opolszczyźnie.

Barwny ko­ro­wód two­rzy­li człon­ko­wie Rady Sołeckiej Zagwiździa, na któ­ry­ch cze­ka­ły dat­ki i po­czę­stu­nek. Nawet ko­lęd­ni­cy za­wi­ta­li do bra­my ple­ba­nii, gdzie zo­sta­li ugosz­cze­ni przez swo­je­go księ­dza Proboszcza.

Kolędnicy z Zagwiździa - fot. Jerzy Kupczyk

9 stycznia 2010, sobota, 13:13

Hej kolęda, kolęda

kolędowanieDziś nas pra­wie za­sy­pa­ło. Prawdziwa zi­mo­wa au­ra tuż po Trzech Królach do­brze nas na­stra­ja do po­wro­tu do wspól­ne­go ko­lę­do­wa­nia. Właśnie na dziś je­ste­śmy za­pro­sze­ni do na­szy­ch zna­jo­my­ch z po­bli­skiej Zawady na wspól­ne śpie­wa­nie ko­lęd. Zdjęcie obok po­cho­dzi ze spo­tka­nia ko­lę­do­we­go sprzed dwó­ch lat w na­szej cha­cie. Będą więc sta­re pol­skie ko­lę­dy i pa­sto­rał­ki – te, któ­re zna­my wszy­scy, ale i też mniej zna­ne pa­sto­rał­ki pod­ha­lań­skie. Będzie i ta, któ­rej na­uczył mnie ko­le­ga Harnaś – Józek Zatłoka – Gadowski ro­dem z Czerwiennego: „Hej, gdy­byś Ty się Jezu, hej w Cerwiennem uro­dził, hej to byś Ty w płor­tec­ka­ch i bio­łej cu­se chło­dził”.