17 lutego 2011, czwartek, 16:35

O nietoperzach… i sposób na komary

Temat nie­to­pe­rzy przy­wo­ła­ła za­sły­sza­na prze­ze mnie opo­wie­ść o pew­nym wój­cie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, któ­ry roz­po­czął wal­kę z pla­gą ko­ma­rów na swo­im te­re­nie. Rozpropagował ak­cję bu­do­wy schro­nie­nia dla ty­ch naj­bar­dziej za­gro­żo­ny­ch w Polsce ssa­ków. Nietoperze osie­dli­ły się na tym­że te­re­nie i wszyst­kie ko­ma­ry zo­sta­ły po pro­stu skon­su­mo­wa­ne. Otóż je­den nie­to­pe­rz je­st w sta­nie zło­wić w cią­gu jed­nej no­cy aż 1500 ko­ma­rów , a na­wet i 3000 – sic! (Echa Leśne Nr 2 – 2011).

Komary to jed­no, a za­gro­żo­ne wy­gi­nię­ciem nie­to­pe­rze to dru­gie. Portal www.nietoperze.pl do­no­si: Rozwój cy­wi­li­za­cji i nie­ko­rzyst­ne zmia­ny za­cho­dzą­ce w śro­do­wi­sku – che­mi­za­cja, zmniej­sza­nie się ba­zy po­kar­mo­wej, uby­wa­nie na­tu­ral­ny­ch schro­nień – spra­wi­ły, że li­czeb­no­ść po­pu­la­cji wie­lu ga­tun­ków po­waż­nie zma­la­ła a wie­le z ni­ch stoi na kra­wę­dzi za­gła­dy. W Polsce ży­je 21 ga­tun­ków nie­to­pe­rzy. Aż 6 z ni­ch zo­sta­ło umiesz­czo­ny­ch w pol­skiej „Czerwonej Księdze Zwierząt” – spi­sie ga­tun­ków za­gro­żo­ny­ch wy­gi­nię­ciem. Jednym z po­waż­niej­szy­ch za­gro­żeń je­st uby­wa­nie na­tu­ral­ny­ch kry­jó­wek. Starych do­mów z piw­ni­ca­mi i stry­cha­mi, okien­ni­ca­mi sta­le uby­wa…

Tak, tak – uby­wa sta­ry­ch stry­chów. Rzecz też do­ty­czy mo­jej le­śnej cha­ty. Otóż przed pa­ro­ma la­ty przy­szło mi wy­mie­nić po­kry­cie da­cho­we. Zanim to zro­bi­łem –
→ czy­taj da­lej…