3 grudnia 2012, poniedziałek, 8:52

Plon konkursu „MIEJSCE Z KLIMATEM”

Taki oto dy­plom do­tarł do mnie w ostat­ni week­end. Został też do­ce­nio­ny na­sz prysz­nic pod ja­wo­rem z wo­dą ogrze­wa­ną ener­gią sło­necz­ną.

Serdeczne dzię­ki tym, któ­rzy do­ce­ni­li na­szą ba­zę eko­tu­ry­stycz­ną Chata w le­sie, ja­ko „Miejsce z kli­ma­tem” i tym, któ­rzy od­da­li gło­sy.

Szczęście też do­pi­sa­ło na­sze­mu gra­fi­ko­wi – Maćkowi G., któ­ry za ha­sło pro­mu­ją­ce to miej­sce wy­grał lot ba­lo­nem. Oto je­go  tre­ść:

Wdech głę­bo­ki, czu­je­sz świer­ki? Wstrzymaj kro­ki… sły­szy­sz ko­sy? Słuchaj pta­ków – nad­staw uszy! Tak wy­pocz­nie­sz w le­śnej głu­szy”

PS. Zapraszamy w okre­sie let­nim na­szy­ch sta­ły­ch by­wal­ców i ty­ch, któ­rzy jesz­cze nie mie­li oka­zji po­czuć na­szy­ch kli­ma­tów.

24 lipca 2012, wtorek, 14:39

Miejsce z klimatem – zagłosuj

 

Z ra­do­ścią do­no­szę, że na­sza ba­za eko­tu­ry­stycz­na Chata w le­sie bie­rze udział w kon­kur­sie pt. „Miejsce z kli­ma­tem”. Spełniliśmy wy­mo­gi Konkursu i już zo­sta­li­śmy za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do ko­lej­ne­go eta­pu.

Zapraszam do gło­so­wa­nia tu­taj.

PS. Dysponujemy jesz­cze wol­ny­mi po­ko­ja­mi w koń­cu lip­ca i do po­ło­wy sierp­nia.