19 kwietnia 2016, wtorek, 12:52

Kolejne warsztaty w lesie

warsztaty-fotograficzne-chata-w-lesie

http://www.mariuszstachowiak.pl/portfolios/warsztaty-fotograficzne/

Serdecznie za­pra­szam wspól­nie z na­szym sta­łym by­wal­cem – Mariuszem S.                                                                                                     Podobno są jesz­cze wol­ne mie­sca?

20 marca 2016, niedziela, 19:06

Las wita was

Gipsowe oko­wy ze­rwa­ne­go mię­śnia brzu­cha­te­go nie po­zwa­la­ją mi na po­wi­ta­nie wio­sny w le­sie, a to już ju­tro.

Bardzo ża­łu­ję, bo dzień 21 mar­ca je­st za­ra­zem Międzynarodowym Dniem Lasu, stąd mo­je po­le­ce­nie po­sta sprzed kil­ku lat:

Las oj­ciec na­sz …

3 lipca 2014, czwartek, 9:14

Ognisko

Takie oto kon­struk­cje nie­kie­dy na­si go­ście przy­go­to­wu­ją, że­by ogni­sko by­ło oka­za­łe.

Faktem je­st, że są­sia­du­je­my z la­sem i su­che szcza­py za­wsze są pod bo­kiem. Furtka do la­su je­st wte­dy bar­dzo przy­dat­na. Znana har­cer­ska pio­sen­ka „Płonie ogni­sko w le­sie” sta­je się na­praw­dę ak­tu­al­na. Zapraszamy w ten let­ni czas;)

   

18 listopada 2012, niedziela, 20:45

Tren jesienny

 

Opadły już li­ście z drzew –

Zamilkł  w le­sie pta­ków śpiew

Dym z ogni­ska usze­dł hen –

Został nam je­sien­ny tren.

Obraz do­ga­sa­ją­cy­ch barw je­sie­ni  za­stał mnie w mo­im le­śnym oto­cze­niu po prze­by­ciu sze­ściu ty­się­cy ki­lo­me­trów z Syberii i tak wła­śnie me­lan­cho­lij­nie mnie na­stro­ił.

Ale już po­zo­sta­wi­łem za so­bą ten sro­gi, w peł­ni już zi­mo­wy kra­jo­braz Tomska i Nowosybirska, by jesz­cze na tro­chę na­cie­szyć się póź­no­je­sien­ny­mi kli­ma­ta­mi Borów Stobrawskich.

14 września 2012, piątek, 9:28

Biwakowanie

Tak przy pięk­nej po­go­dzie bi­wa­ku­ją go­ście Chaty w le­sie. W ko­cioł­ku za­pew­ne zna­la­zło się miej­sce na sma­ko­wy do­da­tek w po­sta­ci grzy­bów z do­po­łu­dnio­we­go grzy­bo­bra­nia.