5 stycznia 2020, niedziela, 20:05

Z nowymi planami w Nowy Rok

Już wspo­mi­na­łem kie­dyś na blo­gu o swo­ich za­in­te­re­so­wa­nia­ch i pla­na­ch po­sze­rze­nia ho­ry­zon­tów. Tym no­wym hob­by sta­ły się po­dy­plo­mo­we stu­dia z za­kre­su na­tu­ro­te­ra­pii. W po­ło­wie ubie­głe­go ro­ku ukoń­czy­łem je na GWSP im. Karola Goduli w Chorzowie.

Zdobytą wie­dzę chciał­bym wy­ko­rzy­stać przy or­ga­ni­za­cji spe­cjal­ny­ch tur­nu­sów pro­mo­cji zdro­wia, zdro­we­go ży­wie­nia i zdro­we­go try­bu ży­cia z wy­ko­rzy­sta­niem al­ter­na­tyw­ny­ch form te­ra­pii przy ko­rzy­sta­niu z nie­zwy­kłej lo­ka­li­za­cji Chaty w le­sie. Otoczenie w mia­rę nie­ska­zi­tel­nej na­tu­ry Borów Stobrawskich stwa­rza te moż­li­wo­ści.

Jedną z pierw­szy­ch form te­ra­pii chciał­bym już po­le­cić – to te­ra­pia sau­ną. Tu przy­to­czę jed­ną z tez le­ka­rza, na­tu­ro­te­ra­peu­ty – Lawrenca Wilsona, któ­ry pi­sze:

W cza­sie sys­te­ma­tycz­ne­go ko­rzy­sta­nia z sau­ny co­fa się wie­le zmian, któ­re po­ja­wi­ły się wraz z wie­kiem. Obejmuje to ta­kie pro­ce­sy jak spo­wol­nie­nie me­ta­bo­li­zmu, osła­bie­nie po­ce­nia się, utrud­nio­ny po­wrót do zdro­wia i zmniej­szo­na zdol­no­ść do po­zby­wa­nia się tok­syn i in­fek­cji. Zmiany te zwięk­sza­ją ry­zy­ko po­ja­wie­nia się po­waż­niej­szy­ch cho­rób i przy­spie­szo­ne­go sta­rze­nia się. Ponieważ te­ra­pia sau­ną mo­że cof­nąć te zmia­ny, mo­że być trak­to­wa­na ja­ko do­sko­na­ła te­ra­pia prze­ciw­sta­rze­nio­wa”. *

    

 

 

 

 

 

Już od ubie­głe­go ro­ku funk­cjo­nu­je na­sza sau­na w sto­do­le i cie­szy się po­wo­dze­niem na­szy­ch go­ści. Zainteresowanych pro­szę o kon­takt ma­ilo­wy: info@chatawlesie.pl

______________________________________________________________

* Lawrence Wilson, MD „Terapia sau­ną w ce­la­ch de­tok­sy­ka­cyj­ny­ch i lecz­ni­czy­ch” – Wydawnictwo Lekarskie SIMILIMUM 2017.