3 czerwca 2010, czwartek, 20:43

W bieli tassońskiego marmuru

Dzisiejsza au­to­ka­ro­wa wy­ciecz­ka do­oko­ła wy­spy po­zwo­li­ła nam na po­zna­nie ko­lej­ne­go bo­gac­twa Thassos – śnież­no­bia­łe­go mar­mu­ru. Fotografia obok przed­sta­wia miej­sce wy­do­by­wa­nia mar­mu­ru w cza­sa­ch sta­ro­żyt­ny­ch. Bogata w su­row­ce na­tu­ral­ne wy­spa  by­ła na­zy­wa­na Atenami Północy. Tu wy­do­by­wa­no zło­to, sre­bro, ru­dę cyn­ku i że­la­za. To tu w sta­ro­żyt­nym por­cie Aliki pra­co­wa­ło dzien­nie sto ty­się­cy nie­wol­ni­ków przy wy­do­by­wa­niu i za­ła­dun­ku na stat­ki tas­soń­skie­go mar­mu­ru. Zaś w miej­scu mar­mu­ro­wy­ch sztol­ni gro­ma­dzi­ła się sło­na wo­da Morza Egejskiego, z któ­rej po­zy­ski­wa­no sól. Natomiast sam mar­mur błysz­czy srebr­ny­mi pła­tecz­ka­mi, ni­czym krysz­tał gór­ski.

Marmur z Thassos  od wie­ków słu­żył do bu­do­wa­nia oka­za­ły­ch gma­chów, któ­re po­dzi­wia ca­ły świat. Świątynia Artemidy w Efezie – je­den z sied­miu cu­dów świa­ta zbu­do­wa­na je­st z te­go nie­zwy­kle wy­trzy­ma­łe­go su­row­ca. Siedziba ame­ry­kań­skie­go pre­zy­den­ta nie bez ko­ze­ry je­st na­zy­wa­na Białym Domem -on rów­nież je­st zbu­do­wa­ny z tas­soń­skie­go mar­mu­ru. A nie­co bli­żej nas – nie­któ­re gma­chy Unii Europejskiej w Brukseli są wy­koń­czo­ne rów­nież tym mar­mu­rem.

Dzisiejsza, pięk­na po­go­da po­zwo­li­ła mi  na zro­bie­nie zdję­cia, któ­re przed­sta­wia pa­rę del­fi­nów na mar­mu­ro­wym po­mni­ku w sto­li­cy wy­spy – Thassos, zwa­nym rów­nież Limenas.

A to już ko­lej­ne zdję­cie zro­bio­ne przez szy­bę au­to­ka­ru – przed­sta­wia czyn­ny mar­mu­ro­łom obok mia­sta Limenas.

Nasza au­to­ka­ro­wa wy­ciecz­ka za­koń­czy­ła się prze­siad­ką na nie­wiel­ki sta­te­czek, z któ­re­go po­zo­sta­ło jesz­cze jed­no spoj­rze­nie na pół­noc­ną czę­ść wy­spy Thassos. W głę­bi wi­docz­ne od stro­ny mo­rza wzgó­rze z wy­do­by­wa­nym dziś mar­mu­rem.