27 stycznia 2014, poniedziałek, 19:48

Odessa zimą

Zimowa po­go­da nie­zbyt na­stra­ja do tu­ry­stycz­ny­ch wę­dró­wek. Na dwo­rze mi­nus 7 stop­ni, pa­da­ją kru­py za­ma­rza­ją­ce­go śnie­gu i za­wie­wa od stro­ny mo­rza. Jednak dziś by­łem zmu­szo­ny zro­bić spa­cer po tym ku­ror­cie nad Morzem Czarnym, aby na dwor­cu ko­le­jo­wym wy­ku­pić bi­let do Mołdawii.

Przy oka­zji uda­ło mi się zro­bić kil­ka fo­tek tyl­ko ty­ch cie­kaw­szy­ch gma­chów przy pro­spek­cie Puszkina, któ­re przy­po­mi­na­ją la­ta świet­no­ści Odessy. Większość gma­chów jed­nak po­pa­da w ru­inę.

Na uli­ca­ch spo­koj­nie – tyl­ko raz za­ob­ser­wo­wa­łem kil­ka sa­mo­cho­dów z de­mon­stra­cyj­nie po­wie­wa­ją­cy­mi ukra­iń­ski­mi fla­ga­mi na znak pro­te­stów w Kijowie. W nie­dziel­ne po­po­łu­dnie po raz pierw­szy i  w Odessie miał miej­sce mit­ting EUROMAJDANU pod gma­chem lo­kal­ny­ch wła­dz, ale de­mon­stra­cja za­koń­czy­ła się spo­koj­nie.

A na­stro­je miesz­kań­ców do­ść scep­tycz­ne. Wiedzą, że obec­ny pre­zy­dent szyb­ko nie od­da wła­dzy. Sami chcie­li by do Europy, ale dyk­tat Putina je­st sil­niej­szy i te­go się bo­ją.

     

28 września 2012, piątek, 18:32

Wołga, Wołga …

Na dziś tro­chę geo­gra­fii. Miałem kon­takt z czymś na­praw­dę wiel­kim. To rze­ka Wołga (łac. Rha), któ­ra je­st naj­więk­szą i naj­dłuż­szą rze­ką Europy – 3531 km. Wypływa gdzieś ze wzgó­rz po­mię­dzy Sankt Petersburgiem a Moskwą i prze­mie­rza wiel­ką Rosję, ucho­dząc ogrom­ną del­tą do Morza Kaspijskiego. Jest rze­ką że­glow­ną na dłu­go­ści 3500 km i na­wet dla ce­lów trans­por­to­wy­ch po­łą­czo­na Kanałem im. Moskwy ze sto­li­cą Rosji.

Widziałem  że­glu­ją­ce stat­ki pa­sa­żer­skie, ma­łe łód­ki ry­ba­ków i wiel­kie, za­ła­do­wa­ne bar­ki, któ­ry­mi trans­por­to­wan­ne je­st drew­no, ma­te­ria­ły bu­dow­la­ne, ro­pa naf­to­wa.

Wołga też wy­ko­rzy­sty­wa­na je­st ener­ge­tycz­nie. Systemy za­pór wod­ny­ch i elek­trow­ni wod­ny­ch moż­na zna­leźć na wie­lu od­cin­ka­ch. Ten zbior­nik, nad któ­rym wła­śnie sto­ję, je­st na­więk­szym w Europie i trze­cim pod wzglę­dem wiel­ko­ści na świe­cie. To Zbiornik Kujbyszewski – je­zio­ro za­po­ro­we w Samarze o po­wierzch­ni 6450 km² .

Jeszcze do­dam, że Wołga po­sia­da w swo­im gór­nym bie­gu po­łą­cze­nie z Morzem Bałtyckim po­przez Kanał Wołżańsko-Bałtycki. Zaś z Morzem Białym – po­przez Kanał Białomorsko-Bałtycki. Natomiast w dol­nym bie­gu Wołga po­sia­da po­łą­cze­nie z Morzem Czarnym i Azowskim po­przez Kanał Wołga-Don.