2 października 2013, środa, 13:01

Z wizytą u Nikifora

Weekend po­świę­ci­łem na krót­ki wy­pad w Tatry Słowackie w ra­ma­ch zor­ga­ni­zo­wa­nej wy­ciecz­ki. Odwiedziliśmy za­mek w Starym Wiśniczu, pły­nę­li­śmy na pon­to­na­ch po Popradzie i zwie­dzi­li­śmy Krynicę Górską. Ja wy­bra­łem się do Muzeum Nikifora – zna­ne­go na ca­łym świe­cie ma­la­rza pry­mi­ty­wi­sty, gdzie zwie­dzi­łem bo­ga­te zbio­ry je­go twór­czo­ści ma­lar­skiej.  Ale by­ła też oka­zja przej­ścia czer­wo­nym szla­kiem ze Starego Smokowca pod schro­ni­sko Śląski Dom pod szczy­tem Gerlach po sło­wac­kiej stro­nie w Tatrach Wysokich.