17 stycznia 2018, środa, 8:44

Noworocznie …

Zaczął nam się no­wy 2018 rok. Chyba każ­dy z nas ma ja­kieś po­sta­no­wie­nia i pla­ny, któ­re chciał­by zre­ali­zo­wać w tym no­wym ro­ku?

Ta kar­ta z ka­len­da­rza nie­ch nam przy­wo­łu­je bar­dziej ko­lo­ro­wy świat od te­go, któ­ry wo­ko­ło. Zaś ro­wer nie­ch bę­dzie dla nas in­spi­ra­cją do zdrow­sze­go try­bu ży­cia i mo­to­rem do więk­szej ak­tyw­no­ści. Może dzię­ki te­mu mo­że­my za­dbać na­sze zdro­wie i osią­gnąć peł­nię i har­mo­nię ży­cia?

1 stycznia 2013, wtorek, 18:38

Na ten Nowy Rok

Nadszedł nam już Nowy Rok. Zabiegane to na­sze ży­cie, na­sze cza­sy. Jesteśmy w cią­głym pę­dzie, w po­dró­ży. I na­wet na­sz wnuk Tymoteusz już przy­spo­sa­bia się do ży­cia na wa­liz­ka­ch i tej cią­głej wę­drów­ki.

Ogarnął nas świat wszech­obec­ny­ch kom­pu­te­rów, Internetu … Świąteczne kart­ki z ży­cze­nia­mi wy­pie­ra­ją SMS-y i ma­ile.

Ale są jesz­cze i ta­cy, któ­rzy swo­im tra­dy­cyj­nym sło­wem i pocz­to­wą kart­ką z ży­cze­nia­mi przy­po­mi­na­ją o tym świę­tym cza­sie i ta­jem­ni­cy, nad któ­rą po­win­ni­śmy się po­chy­lić, przy­sta­nąć i „… po­słu­chać bi­cia ser­ca…”.

To mój ko­le­ga „Harnaś” – Józek Zatłoka z Czarnego Dunajca (po­zdro­wion­ka;) i frag­ment je­go świą­tecz­ny­ch ży­czeń:

HEJ WYRWIJCIE SIE Z TEGO ŚWIATA ZAMĘTKU LUDKOWIE

MAJĘTNOŚCI SWOICH PASTUSKOWIE

IDZIEME Z KOLĘDOM

SUKAĆ CICHOŚCI

DLO SERC

KABY SIE DAŁO USŁYSEĆ

BICIE SERCA CŁEKA DRUGIEGO

SPOTKAĆ NAREŚCIE SIEBIE SAMEGO …

I POCUĆ

CHUDOBNOŚĆ STAJENKI W SOBIE …”

Tego i ja ży­czę swo­im czy­tel­ni­kom, go­ściom Chaty w le­sie i so­bie – na ten Nowy 2013 Rok.

4 stycznia 2011, wtorek, 12:40

Witaj nam Nowy 2011 Roku!

Już roz­sta­li­śmy się ze sta­rym ro­kiem. Staramy się za­po­mnieć te mo­men­ty, któ­re by­ły dla nas mniej mi­łe. Zatrzymajmy w pa­mię­ci te przy­jem­ne chwi­le, do któ­ry­ch chęt­nie bę­dzie­my jesz­cze kie­dyś wra­cać.

Z na­dzie­ją pa­trzy­my w kart­ki no­we­go ka­len­da­rza, ale za­ra­zem z pew­nym nie­po­ko­jem. Jaki bę­dzie­sz no­wy 2011 ro­ku? Czy po­zwo­li­sz na speł­nie­nie się na­szy­ch no­wo­rocz­ny­ch ży­czeń, na­szy­ch pra­gnień?

Dziś w czwar­tym dniu no­we­go ro­ku mo­gli­śmy ob­ser­wo­wać za­ćmie­nie słoń­ca. Gdybyśmy ży­li w śre­dnio­wie­czu, to na pew­no z wiel­kim nie­po­ko­jem przyj­mo­wa­li­by­śmy ten fakt, ja­ko złą wróż­bę na nad­cho­dzą­ce dni. Ale je­ste­śmy tu i te­raz.


→ czy­taj da­lej…