16 kwietnia 2013, wtorek, 8:59

Kolejna edycja

W ra­ma­ch Opolskiego Bractwa Wojciechowego or­ga­ni­zu­ję ko­lej­ną edy­cję gieł­dy sta­ro­ci. Zapraszam do Opola w naj­bliż­szą nie­dzie­lę.

Poniżej już fot­ki z IV Wojciechowej Giełdy Staroci w Opolu. Pogoda i wy­staw­cy z ca­łej Polski do­pi­sa­li.

          

 

10 sierpnia 2012, piątek, 12:20

Na spływie kajakowym

Miałem oka­zję w tym ty­go­dniu spraw­dzić funk­cjo­no­wa­nie jed­nej z atrak­cji, któ­rą mo­że­my po­le­cać go­ściom Chaty w le­sie. To spły­wy ka­ja­ko­we, od­by­wa­ją­ce się na Małej Panwii, któ­ra za Opolem wpa­da do Odry.

Do miej­sca star­to­we­go w Zawadzkiem od nas 45 ki­lo­me­trów, gdzie tra­sa prze­bie­ga uro­kli­wy­mi za­ko­la­mi rze­ki. Wystające z wo­dy ko­rze­nie, po­wa­lo­ne i za­to­pio­ne drze­wa i zmie­nia­ją­ce się kra­jo­bra­zy brze­gów tej spo­koj­nej rzecz­ki są nie­złą atrak­cją. Trzeba z uwa­gą wy­bie­rać tra­sę swo­je­go ka­ja­ka, aby nie za­ha­czyć o drze­wa lub nie wpa­ść na mie­li­znę.

Trasa ma dłu­go­ść 12 ki­lo­me­trów i koń­czy się na przy­sta­ni w Kolonowskim, gdzie na zmę­czo­ny­ch spły­wem cze­ka do­brze wy­po­sa­żo­na ba­za bi­wa­ko­wa z kieł­ba­ska­mi, na­po­ja­mi i wy­god­ny­mi ła­wa­mi do bie­sia­do­wa­nia i du­żym par­kin­giem.  Można też wy­brać krót­szą opcję – 6 ki­lo­me­trów. Cena przy­stęp­na  – 25 zł od oso­by. Mogę śmia­ło po­le­cić: www.ziaja-kajaki.pl

Oto kil­ka fo­tek au­tor­stwa K&R Kafka & TL z za­do­wo­lo­ny­mi uczest­ni­ka­mi tej ka­ja­ko­wej atrak­cji.

  

2 sierpnia 2012, czwartek, 10:36

Jarzębiny

Już w peł­ni la­ta moż­na ta­kie ob­raz­ki moż­na oglą­dać na opol­skim osie­dlu ZWM. Park „Za gór­ką” pre­zen­tu­je się cie­ka­wie. Wielobarwne krze­wy się roz­ro­sły, a drze­wa wy­do­ro­śla­ły. Te mło­de ja­rzę­bi­ny uro­kli­wie wy­glą­da­ją, jak­by się przy­glą­da­ły spa­ce­ru­ją­cym po alej­ka­ch miesz­kań­com.

3 kwietnia 2012, wtorek, 21:25

Kosy na balkonie

A oto na­sze wio­sen­ne są­siedz­two w Opolu – gniaz­do ko­sa.

To zdję­cie uda­ło mi się zro­bić, kie­dy sa­micz­ka dziel­nie wy­sia­du­ją­ca jaj­ka zro­bi­ła so­bie krót­ka prze­rwę.

To już ko­lej­ny rok, kie­dy to za­cisz­ne miej­sce na na­szym bal­ko­nie je­st wy­ko­rzy­sty­wa­ne wła­śnie przez ko­sy, któ­re się na do­bre za­do­mo­wi­ły na na­szym osie­dlu.

Będziemy sys­te­ma­tycz­nie pod­glą­dać na­szy­ch ma­ły­ch są­sia­dów. Mam na­dzie­ję, że uda mi się jesz­cze zro­bić kil­ka ujęć, ale już mo­że z ma­ły­mi.

Choć dwa la­ta te­mu ma­łe pi­skla­ki  ko­sów nie mia­ły szczę­ścia – do­bra­ły się do ni­ch wro­ny i bru­tal­nie opu­sto­szy­ły gniaz­do.

5 listopada 2011, sobota, 9:17

Zabytkowy most w Ozimku

Piękna po­go­da w dniu Wszystkich Świętych po­zwo­li­ła na od­wie­dze­nie ro­dzin­ny­ch gro­bów i spa­ce­ry w ich oko­li­ca­ch. Była też oka­zja, aby przyj­rzeć się za­cho­dzą­cym zmia­nom w ty­ch od­wie­dza­ny­ch co ja­kiś czas miej­sca­ch.

Ja w tym cza­sie tra­fi­łem do od­da­lo­ne­go o 20 km od Opola – Ozimka. I wła­śnie tam, w po­bli­żu cmen­ta­rza ewan­ge­lic­kie­go znaj­du­je się bar­dzo cie­ka­wy za­by­tek. Jest to naj­star­szy w Europie kon­ty­nen­tal­nej że­la­zny mo­st wi­szą­cy na rze­ce Mała Panew.

Most zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny przez kró­lew­skie­go in­spek­to­ra hut­ni­cze­go Karla Schotteliusa w 1827 ro­ku za cza­sów pru­skie­go ce­sa­rza Fryderyka II – po­dob­nie jak i po­bli­ska hu­ta Małapanew (z 1754 ro­ku), w któ­rej zo­stał od­la­ny. Do 1938 ro­ku mo­st był na trak­cie dro­go­wym Dobrodzień – Opole, po­tem do 2009 ro­ku zo­stał włą­czo­ny w ob­ręb hu­ty. Gdyby uwzględ­nić to, że mo­st je­st wy­ko­na­ny cał­ko­wi­cie z że­la­za – na­wet je­go pod­trzy­mu­ją­ce, że­liw­ne py­lo­ny, to je­st on naj­star­szym funk­cjo­nu­ją­cym mo­stem świa­ta. Zdjęcie obok wy­ko­na­ne od stro­ny hu­ty – w od­da­li wi­docz­ny ko­ściół ewan­ge­lic­ki.

W 2009 ro­ku mo­st zo­stał ro­ze­bra­ny, grun­tow­nie od­re­stau­ro­wa­ny i pod­świe­tlo­ny, wy­od­ręb­nio­ny z te­re­nu hu­ty i udo­stęp­nio­ny do zwie­dza­nia. Ten świa­to­wej ran­gi za­by­tek znaj­du­je się za­le­d­wie 30 km od Chaty w le­sie – na­praw­dę war­ty je­st obej­rze­nia.