16 kwietnia 2013, wtorek, 8:59

Kolejna edycja

W ra­ma­ch Opolskiego Bractwa Wojciechowego or­ga­ni­zu­ję ko­lej­ną edy­cję gieł­dy sta­ro­ci. Zapraszam do Opola w naj­bliż­szą nie­dzie­lę.

Poniżej już fot­ki z IV Wojciechowej Giełdy Staroci w Opolu. Pogoda i wy­staw­cy z ca­łej Polski do­pi­sa­li.

          

 

21 kwietnia 2010, środa, 22:14

Zaproszenie na Giełdę Staroci

Tym ra­zem pro­po­nu­ję wy­ciecz­kę do mia­sta i za­pra­szam na dru­gą edy­cję gieł­dy sta­ro­ci, któ­rą w ra­ma­ch Opolskiego Bractwa Wojciechowego or­ga­ni­zu­ję w Opolu (o Opolskim Bractwie Wojciechowym pi­sa­łem już w jed­nym z po­stów). Giełda od­by­wać się bę­dzie – po­dob­nie jak w ubie­głym ro­ku w sa­mym cen­trum Opola (na  Placu Kopernika obok gma­chu Uniwersytetu Opolskiego i Galerii Solaris) w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w go­dz. od 10.00 do 16.00, ale nie­któ­rzy wy­staw­cy za­po­wie­dzie­li swój przy­jazd już w so­bo­tę po po­łu­dniu.

W ubie­głym ro­ku do Opola na na­sze za­pro­sze­nie zje­cha­ło po­nad 150 ko­lek­cjo­ne­rów sta­ro­ci z ca­łe­go kra­ju – za­pew­nia­li, że na te­go­rocz­nej gieł­dzie też się po­ja­wią. W tym ro­ku za­ob­ser­wo­wa­li­śmy spo­re za­in­te­re­so­wa­nie  opol­ski­ch ko­lek­cjo­ne­rów sta­ro­ci, któ­rzy awi­zo­wa­li wy­sta­wie­nie swo­ich ko­lek­cji. Zdjęcie z ubie­gło­rocz­nej gieł­dy po­ka­zu­je rów­nież sta­re, za­byt­ko­we sa­mo­cho­dy, któ­re za spra­wą jed­ne­go z Wojciechów (W. Nowosielskiego) uatrak­cyj­ni­ły tę im­pre­zę.

Wojciechowa Giełda je­st or­ga­ni­zo­wa­na w ra­ma­ch do­rocz­ny­ch im­prez Dni Opola, przy­pa­da­ją­cy­ch za­wsze w oko­li­ca­ch św. Wojciecha – pa­tro­na na­sze­go mia­sta. 

Organizatorzy – Wojciechowie po­ja­wią się w spe­cjal­ny­ch to­ga­ch i bę­dą rów­nież ofe­ro­wać róż­no­ści na wła­snym sto­isku Opolskiego Bractwa Wojciechowego. Zgromadzone fun­du­sze ze sprze­da­ży ofe­ro­wa­ny­ch dro­bia­zgów oraz oko­licz­no­ścio­we­go me­da­lu Bractwa, po­słu­żą im do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści na rze­cz miesz­kań­ców.

Drugim miej­scem dzia­łań Bractwa bę­dzie Studnia św. Wojciecha na Wzgórzu Uniwersyteckim obok ko­ścio­ła Na Górce. Tam bę­dzie moż­na skosz­to­wać uzdra­wia­ją­cej nie­gdyś wo­dy  i na­pa­ru ziół na cho­ro­by XXI wie­ku.

PS. Przypominam o moż­li­wo­ści wy­gra­nia po­by­tu w Chacie w le­sie – in­fo w po­przed­nim po­ście.

Proszę rów­nież pa­mię­tać o na­szy­ch ma­jo­wy­ch bie­ga­ch.

22 stycznia 2010, piątek, 14:23

O Opolskim Bractwie Wojciechowym

Wczoraj uczest­ni­czy­łem w  Biesiadzie Opolskiego Bractwa Wojciechowego, któ­re­go je­stem ak­tyw­nym człon­kiem. Zdjęcie obok po­cho­dzi jesz­cze z bie­sia­dy z 2008 ro­ku, kie­dy to ho­no­ro­wym go­ściem przy­ję­tym w po­czet Bractwa był miesz­ka­ją­cy w Warszawie Wojciech Dąbrowski – li­te­rat i sa­ty­ryk.

Noworoczne po­tka­nie do­ty­czy­ło m.in. spraw przy­go­to­wań do te­go­rocz­ny­ch Dni Opola, w któ­ry­ch Bractwo twór­czo uczest­ni­czy. Przygotowujemy dru­gą edy­cję Wojciechowej Giełdy Staroci, któ­ra od­bę­dzie się 25 kwiet­nia na Placu Kopernika w Opolu. Nowością tej gieł­dy bę­dzie spe­cjal­ne sto­isko Opolskiego Bractwa Wojciechowego, na któ­rym bę­dą ofe­ro­wa­ne do sprze­da­ży po­da­ro­wa­ne przez człon­ków i sym­pa­ty­ków Bractwa róż­no­rod­ne bi­be­lo­ty i sta­ro­cie. Uzyskane w ten spo­sób fun­du­sze za­si­lą wspól­ne kon­to opol­ski­ch Wojciechów.
→ czy­taj da­lej…