6 stycznia 2013, niedziela, 22:11

Pamiętniki Agroturystyki -wyróżnienie

Jeszcze w sta­rym ro­ku uczest­ni­czy­łem w Krakowie w ogól­no­pol­skiej Konferencji do­ty­czą­cej re­ali­za­cji fun­du­szy unij­ny­ch na ob­sza­ra­ch wiej­ski­ch i agro­tu­ry­sty­ki.

Przy tej oka­zji ode­bra­łem spe­cjal­ne wy­róż­nie­nie za swo­je­go blo­ga,  któ­ry zgło­si­łem do kon­kur­su na Pamiętniki Agroturystyki.

Moja kro­ni­ka zo­sta­ła do­ce­nio­na, ale ze wzglę­dów pro­ce­du­ral­ny­ch nie mo­gła być oce­nia­na, gdyż re­gu­la­min za­kła­dał zgło­sze­nie nie­pu­bli­ko­wa­ny­ch tek­stów, a mój blog je­st już for­mą upu­blicz­nio­ną.

Sama kon­fe­ren­cja by­ła bar­dzo cie­ka­wa, gdyż w du­żej czę­ści do­ty­czy­ła spraw agro­tu­ry­sty­ki, ka­te­go­ry­za­cji obiek­tów, two­rze­niu wspól­ny­ch ofert i pro­mo­cji na ryn­ku eu­ro­pej­skim.

Organizatorem Konferencji by­ło Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków i Polska Federacja Turystyki Wiejskiej – Gospodarstwa Gościnne, a jej por­tal to: www.agroturystyka.pl