28 czerwca 2011, wtorek, 14:24

Park kutych figur w Doniecku

W dzień świę­ta ukra­iń­skiej kon­sty­tu­cji wy­bra­łem się do Parku Kutych Figur.

Od 2001 ro­ku gro­ma­dzo­ne są pra­ce ko­wa­li re­gio­nu do­niec­kie­go i dzie­ła za­gra­nicz­ny­ch ar­ty­stów, któ­rzy po­ja­wia­ją się tu na do­rocz­ny­ch pe­ne­ra­ch ko­wal­stwa ar­ty­stycz­ne­go.

Można też spo­tkać spo­ro prac po­świę­co­ny­ch EURO 2012. Zapraszam do ma­łej ga­le­rii.