22 grudnia 2015, wtorek, 10:36

Tak dawniej było

Na śnież­no­bia­łą ma­gię chy­ba nie ma­my zima przy Chacie w lesieszans na te Święta Bożego Narodzenia. Zatem nie­ch to zdję­cie przy­po­mi­na nam, że jesz­cze nie tak daw­no ta­kie by­wa­ły zi­my. Tak by­ło w grud­niu 2012 ro­ku.

Wszystkim go­ściom, któ­rzy by­wa­li w Chacie w le­sie i tym, któ­rzy jesz­cze nie by­li w Borach Stobrawskich na zie­lo­nej Opolszczyźnie ży­czy­my ma­gicz­ny­ch Świąt Narodzenia Pańskiego z ko­lę­da­mi i pa­sto­ral­ka­mi.

Niechaj te świę­ta przy­nio­są Wam ra­do­ść, otu­chę i spo­kój pły­ną­cy ze sta­jen­ki, gdzie przed wie­ka­mi na­ro­dził się na­sz Zbawiciel.

 

Do sie­go ro­ku!