25 kwietnia 2018, środa, 7:42

Przed majowym weekendem

Kwietniowy po­ra­nek w Chacie w le­sie przy­bli­ża już na­strój dłu­uuuugie­go, ma­jo­we­go week­en­du. Kwitnąca ja­błon­ka przy bra­mie wjaz­do­wej i pi­gwo­wiec pod okna­mi już zwa­bi­ły ro­je psz­czó­łek. Można nas spa­ce­ro­wo od­wie­dzić – za­pra­sza­my.

16 października 2017, poniedziałek, 8:56

Będzie pigwówka stobrawska

Na blo­gu znów w to­nie je­sien­ny­ch na­le­wek. W tym ro­ku śli­wek jak na le­kar­stwo. Nie bę­dzie za­tem mo­jej tra­dy­cyj­nej, kul­to­wej już Stobrawskiej Śliwowicy Borowej, ale bę­dzie na­to­mia­st Stobrawska na­lew­ka z pi­gwy. I to ze spe­cjal­nym do­dat­kiem, ale nie chcę wszyst­kie­go zdra­dzać. Tylko do­cie­kli­wi mo­gą zwró­cić uwa­gę na ten do­da­tek do na­lew­ki. Ale za to ja­ki smak? – ni­czym hisz­pań­ski li­kier 43 (li­kor cu­aren­ta y tres).

  

Z ko­lei po raz pierw­szy zro­bię na­lew­kę z pi­gwow­ca. Zebrałem pra­wie ki­lo­gram ty­ch doj­rza­ły­ch już owo­ców.  Jakoś do tej po­ry je omi­ja­łem. Tym ra­zem spró­bu­ję zro­bić z ni­ch na­lew­kę. Dorodny krzew ro­śnie pod mo­im oknem, któ­ry na wio­snę ob­sy­pa­ny ró­żo­wy­mi kwia­ta­mi przy­cią­ga psz­czo­ły i in­ny­ch zbie­ra­czy mio­do­daj­ne­go pył­ku.

12 maja 2010, środa, 23:07

Majowe barwy

Co ro­ku maj ob­da­ro­wu­je nas swo­imi ko­lo­ro­wy­mi bar­wa­mi. Ukwiecone drze­wa owo­co­we wa­bią psz­czo­ły i trzmie­le mio­do­wym za­pa­chem. Ich in­ten­syw­na pra­ca przy zbie­ra­niu mio­do­daj­ne­go pył­ku przy­po­mi­na uwi­ja­ją­cy­ch się żni­wia­rzy na po­la­ch z ob­ra­zów Renoira. Pastelowe kwia­ty ja­bło­ni urze­ka­ją de­li­kat­nym ró­żem, a ich ob­fi­to­ść za­po­wia­da do­bre owo­co­wa­nie. Zatem bę­dzie oka­zja do ro­bie­nia kom­po­tów i su­sze­nia ja­błek w je­sien­ne dni.

Kwitnący pod na­szą cha­tą pi­gwo­wiec przy­po­mi­na bzy­czą­cą pa­sie­kę. A słod­ki za­pa­ch drob­ne­go, czer­wo­ne­go (ko­ra­lo­we­go) kwie­cia za­pie­ra de­ch w pier­sia­ch. Po uchy­le­niu po­ko­jo­we­go okna śmia­ło mo­że­my sto­so­wać aro­ma­te­ra­pię. Liści pra­wie nie wi­dać na tym do­rod­nym krze­wie, a do­rod­ne kwia­ty zda­ją się pło­nąć swo­im bla­skiem, jak­by ktoś ogni­sko pod sa­mym oknem roz­pa­lił.

Natomiast bia­łe kwia­ty gru­szy pre­zen­to­wa­ne w przed­ostat­nim po­ście już opa­dły. Usiały zie­lo­ną tra­wę, przy­po­mi­na­jąc pierw­szy przed­zi­mo­wy śnieg.