24 października 2011, poniedziałek, 17:01

Śladami św. Wojciecha

Dwa ty­go­dnie te­mu w gro­nie przed­sta­wi­cie­li Opolskiego Bractwa Wojciechowego zwie­dza­łem Pragę i oko­li­ce, szu­ka­jąc śla­dów pa­tro­na Opola, Polski i Europy – św. Wojciecha.

Dotarliśmy do miej­sca je­go uro­dze­nia – do mia­stecz­ka Libica ko­ło cze­skiej Pragi. Oto jed­no z miej­sc w cen­trum mia­stecz­ka, gdzie wg le­gen­dy św. Wojciech zo­stał Bogu za­ślu­bio­ny.

Na wzgó­rzu za mia­stem znaj­du­ją się śla­dy sło­wiań­skie­go gro­dzi­ska z X wie­ku. Tu oka­za­ły po­mnik św. Wojciecha i św. Radima z ro­du Sławnikowiców.

Tablice z mo­zai­ka­mi pre­zen­tu­ją w kil­ku ję­zy­ka­ch bo­ga­tą hi­sto­rię te­go mia­stecz­ka, nie­opo­dal Podiebrad pod Pragą.

Udało nam się po­roz­ma­wiać z pa­nią sta­ro­stą Libic oraz z przed­sta­wi­cie­lem Miejskiej Rady, któ­ry za­pre­zen­to­wał nam ak­tu­al­ny ob­raz kul­tu św. Wojciecha na ich te­re­nie, a ra­czej je­go brak. Zainteresowała ich na­to­mia­st chęć na­wią­za­nia przez Opolskie Bractwo Wojciechowe bliż­szy­ch kon­tak­tów z li­bic­ką spo­łecz­no­ścią.
→ czy­taj da­lej…