6 marca 2012, wtorek, 19:56

Na przedwiośniu

Z wo­ja­ży po Rosji przy­wlo­kłem prze­zię­bie­nie i pó­ki co nie mo­gę się wy­brać w oko­li­ce cha­ty. U ni­ch dzień 1 mar­ca uwa­ża­ny je­st za pierw­szy dzień wio­sny.

Zza okien do­cho­dzą do mnie wio­sen­ne od­gło­sy pta­ków, a w le­śnej sto­do­le cze­ka­ją na po­wie­sze­nie bud­ki lę­go­we, któ­re kil­ka ty­go­dni te­mu kon­stru­owa­łem.

Moje le­śne pta­szy­ny mu­szą za­tem tro­chę po­cze­kać na swo­je no­we dom­ki.