28 czerwca 2019, piątek, 19:22

Tak było – Rajd „Skorpiona” 2019

Dzień po świę­cie Bożego Ciała do Chaty w le­sie za­wi­ta­ły kon­ne pa­tro­le Oficerskiego Rajdu „Skorpiona”. Na punk­cie kon­tro­l­nym raj­du i na po­pas zja­wia­ło się w od­po­wied­ni­ch od­stę­pa­ch szes­na­ście ko­ni. Oto fo­to­re­la­cja jed­ne­go z na­szy­ch go­ści – Antoniego Toczka.

                                                                

5 listopada 2012, poniedziałek, 20:08

Jesiennie na pawilonie

Przez ostat­ni ty­dzień mia­łem kło­pot ze swo­im blo­giem i nie mo­głem zro­bić żad­ne­go wpi­su.

Nie mo­głem też od­po­wie­dzieć na od­wie­dzi­ny go­ści, któ­rzy wy­ko­rzy­sta­li po­god­ny week­end na je­sien­ny kon­takt z na­tu­rą i na­szą Chatą. Czynię to te­raz dzię­ku­jąc za pro­mo­cyj­ne wspar­cie;)

Teraz od­ra­biam za­le­gło­ści i od­sy­łam czy­tel­ni­ków mo­je­go blo­ga do stro­ny, na któ­rej wśród pysz­no­ści za­bły­snął stół na­sze­go ogro­do­we­go pa­wi­lo­nu:
www.bistromama.blogspot.com

PS. Pod po­da­nym lin­kiem ak­tu­al­ne zdję­cia, a to po­cho­dzi z ar­chi­wum im­prez w Chacie.

9 lipca 2010, piątek, 11:15

Końskie tematy

Dziś po­ra na wspo­mnie­nie o Oficerskim Rajdzie Skorpiona, któ­ry sta­cjo­no­wał w czerw­cu ubie­głe­go ro­ku na po­se­sji Chaty w le­sie. Pozostało mi spo­ro zdjęć, któ­ry­ch au­to­rem je­st mój le­śny są­siad – Wiesław.

Był to już po raz trze­ci punkt kon­tro­l­ny a za­ra­zem po­pas pod­czas do­rocz­ne­go raj­du Skorpiona w Borach Stobrawskich. Uczestniczyła w ro­ku ubie­głym re­kor­do­wa licz­ba ko­ni – 40!  Ach te ko­nie i ich wiel­bi­ciel­ki…

Z ko­lei w trak­cie pierw­sze­go raj­du na te­re­nie na­szej ba­zy zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy wer­ni­saż prac Andrzeja Grocholskiego o te­ma­ty­ce koń­skiej. Ekspozycja ob­ra­zów na na­szej sto­do­le pre­zen­to­wa­ła się nad wy­raz nie­ty­po­wo.

Obok au­tor prac i go­spo­da­rz – or­ga­ni­za­tor.