24 lipca 2012, wtorek, 14:39

Miejsce z klimatem – zagłosuj

 

Z ra­do­ścią do­no­szę, że na­sza ba­za eko­tu­ry­stycz­na Chata w le­sie bie­rze udział w kon­kur­sie pt. „Miejsce z kli­ma­tem”. Spełniliśmy wy­mo­gi Konkursu i już zo­sta­li­śmy za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do ko­lej­ne­go eta­pu.

Zapraszam do gło­so­wa­nia tu­taj.

PS. Dysponujemy jesz­cze wol­ny­mi po­ko­ja­mi w koń­cu lip­ca i do po­ło­wy sierp­nia.

15 lipca 2012, niedziela, 18:41

Niedzielny relaks

Ustąpiły wresz­cie upa­ły i moż­na już z po­wo­dze­niem wy­brać się na ro­we­ro­we prze­jażdż­ki po Stobrawskim Parku Krajobrazowym.

Uczynili to moi zna­jo­mi, któ­rzy dziś od­wie­dzi­li Chatę w le­sie. Jazda le­śny­mi duk­ta­mi z Murowa przez Wilczą Budę by­ła dla ni­ch du­żym wy­zwa­niem. Dali wi­dać ra­dę, choć je­cha­li z przy­czep­ką, w któ­rej wy­god­nie po­dró­żo­wa­ła ich có­recz­ka.

Zatem za­pra­szam na prze­tar­te już szla­ki ro­we­ro­we po Borach Stobrawskich.