30 września 2012, niedziela, 22:09

Na grzybki …

Nadal moż­na się wy­brać do nas na grzy­by. Są nie tyl­ko pod­grzyb­ki, ale i bo­ro­wi­ki, ry­dze i ma­śla­ki. Grzybiarze na pew­no wie­dzą, gdzie ich szu­kać. Ważny je­st nie tyl­ko ro­dzaj la­su, ale i sa­mo po­szy­cie.

W Borach Stobrawskich za­cho­wa­ły się jesz­cze sta­re dę­by – tam wła­śnie na­le­ży szu­kać bo­ro­wi­ków, a ko­za­ki ko­cha­ją brzo­zo­we za­gaj­ni­ki.

Maślaki i ry­dze znaj­dzie­my w tra­wa­ch na le­śny­ch duk­ta­ch i prze­cin­ka­ch, a pod­grzyb­ków trze­ba wy­pa­try­wać w igli­wiu i mchu w ob­ni­że­nia­ch le­śne­go te­re­nu. Zapraszamy – są jesz­cze wol­ne miej­sca noc­le­go­we.